Goigs a sant Abel

GOIGS EN LLAHOR DEL SANT JUST ABEL. MÁRTIR PRIMER Y PRIMERA FIGURA DE JESUCRIST. SA MEMORIA EN 28 DE DESEMBRE.

El just Abel, que va ser mort pel seu germà Cain.

Puig sóu vos lo just primer
que la sanch heu derramat:
Sant Abel nostre advocat
en la mort nós vulláu ser.

De Adam y Eva segon fill
foreu com diu la Escriptura,
la que erau nos assegura
de justicia clar espill;
á Déu serviau sensill
ab afecte verdader.
...
Alcanséunos lo fervor
en lo divinal servey,
y que del Senyor la lley
cumplim ab un sant ardor,
siáu nostre defensor
contra 'l tirs de Llucifer.

Sant Abel puig lo primer
sou per just martirisat:
Siáu lo nostre advocat
al venir lo instant postrer.Comentaris