dissabte, 31 de març de 2012

Al Sant Crist d'Igualada, de Mn. Cinto Verdaguer

Sant Crist d'Igualada
Més informació
Estimala de cor, noble Igualada,
la Imatge de Jesús crucificat;
adoral á sos peus agenollada
al que 'ls cels y la terra han adorat.
Arbora eixa Bandera inmaculada
sobre 'ls turons del Bruch y Montserrat,
y ab l' esperit de nostra pátria amada
dígasli així á la pobre humanitat:
"Miral: es ton espós, esposa ingrata,
mes que la creu ta ingratitut lo mata.
Oh! pósal per sagell sobre ton front:
fes de son cor, que enamorat te crida,
cor de ton cor y vida de ta vida,
que Jesucrist es l' ánima del mon."

-S'ha respectat l'escriptura catalana de l'època-


Composició pel Dijous Sant de 1890 i publicada en La Veu de Montserrat, el dia 10 de maig de 1890, en el Centenari del Sant Crist. 

dijous, 29 de març de 2012

Misteris de Glòria del Sant Rosari, de Mn. Cinto Verdaguer

El Primer: La triomfant Resurrecció de Crist Senyor nostre.


De la mort ressuscita
nostra Esperança,
i del món que visita,
les ombres llança.
Al sol de vostra cara,
de llum cenyida,
ressuscitau-nos ara
de mort a vida.

El Segon: L'Ascensió de Crist Senyor nostre.


Jesús puja a la Glòria
des d'una serra,
i canten sa victòria
los cels i terra.
A l'ànima que plora
la seva ausència
l'aconsole, Senyora,
vostra presència.

El Tercer: La vinguda de l'Esperit Sant.


Son Esperit l'Altíssim
als seus envia,
i amb foc d'amor dolcíssim
los encenia.
Baixau també en nosaltres,
divina flama,
i amam-nos uns als altres
com Déu nos ama.

El Quart: L'Assumpció de Maria santíssima.


Al cel, en ales d'àngels,
fóreu pujada,
de serafins i arcàngels
tota voltada.
Al Senyor que us eleva
a tanta glòria,
dels desterrats fills d'Eva
feu-li memòria.

El Cinquè: La Coronació de Maria santíssima.


De Reina l'Etern Pare
corona us posa;
lo Fill vos diu "sa Mare",
l'Amor, "sa Esposa".
Que per lo sant Rosari,
Verge Maria,
amb Vós pugam pujar-hi
al cel un dia.
Misteris de Dolor del Sant Rosari, de Mn. Cinto Verdaguer

El Primer: La oració de Nostre Senyor Jesucrist en l'hort.


Al jardí solitari
Jesús arriba;
pensant amb lo Calvari,
sua sang viva.
Rentau amb sang tan pura
l'ànima nostra,
tornant-li l'hermosura
d'esposa vostra.

El Segon: Quan fou lligat i assotat.


Amb cinc mill assots paga
les culpes mies,
quedant fet una llaga
i entre agonies.
Jesús, per endolcir-vos
aqueix suplici,
des d'ara vull seguir-vos,
fugint del vici.

El Tercer: Quan fou coronat d'espines.


Espines afrontoses
son front coronen,
espines de les roses
que els plaers donen.
Amb vostres mans divines,
Jesús, quan mòria,
no em coroneu d'espines,
sinó de glòria.

El Quart: Quan portà la Creu al coll.


Tres vegades l'aterra
la Creu feixuga,
i em diu, estès en terra,
que amb Ell la duga.
La duré amb paciència,
Jesús amable;
puix Vós sou la ignocència,
jo só el culpable.

El Cinquè: Quan fou clavat en Creu.


De la Creu dura en l'ara
Jesús expira,
i encès d'amor encara
per mi sospira.
Jesús, que vostres passos
seguint, un dia
repose en vostres braços
l'ànima mia.

dimecres, 28 de març de 2012

Misteris de Goig del Sant Rosari, de Mn. Cinto Verdaguer

El Primer: L'Encarnació del Fill de Déu en les entranyes de Maria Santíssima


Un àngel de l'Altíssim
diu a Maria
que de son Fill Santíssim
Mare seria.
Humil Vós acceptàveu
honra tan alta:
perquè us humiliàveu,
Déu vos exalta.

El Segon: Quan Maria Santíssima visità la seva cosina santa Elisabet


A vostra cosina
quan visitàreu,
de dons i llum divina
la coronàreu.
Visita molt ditxosa
la de Maria,
per lo cor que la gosa
font d'alegria.

El Tercer: La Nativitat del Fill de Déu en el portal de Betlem


Com brota de l'aurora
la llum del dia,
de Vós, Reina i Senyora,
Jesús naixia.
Feu que en nosaltres nasca,
i, a sa presència,
com flor del cel renasca
nostra ignocència.

El Quart: La Presentació del Fill de Déu en el Temple


Amb vostre Fill dolcíssim
al temple anàreu,
i, Anyell diví, a l'Altíssim
lo presentàreu.
Alcançau-nos, Maria,
que aqueix Fill vostre
a Déu presente un dia
l'esperit nostre.

El Cinquè: Quan Maria Santíssima havent perdut el seu Fill, el trobà en el Temple


Al bon Jesús perdéreu,
Mare afligida,
i ensenyant lo vegéreu
lliçons de vida.
Si el perdo per desgràcia,
a vostre exemple,
feu que el trobe amb la gràcia
dintre del temple.Partitura que serveix per a tots els misteris, encara que pels de Glòria s'hi incorpora una variant.

dissabte, 24 de març de 2012

Goigs a sant Pere Claver, de Mn. Cinto Verdaguer. Verdú (Urgell, Lleida).

Sant Pere Claver

Puix lo cel vos ha enviat
com un altre Xavier:
Gloriós Pere Claver,
dau-nos vostra caritat.
...
De la terra catalana
vós nasquéreu en lo cor,
de família cristiana;
tal és l'arbre, tal la flor.
Tu ets, Verdú, lo gerro d'or
d'aqueix Lliri immaculat.
...
Fill d'Ignasi, un jorn visita,
Montserrat, ton camaril,
a la Reina que hi habita
que la'n troba de gentil!
A sos peus se postra humil,
mes l'humil serà exaltat.
...
Per salvar los pobres negres
vos heu fet lo seu esclau;
de sos cors tristos o alegres
vós, Claver, teniu la clau:
quants cents mil ne batejau,
que a l'infern n'heu arrancat!
...
Nostra Espanya en vós espera,
Catalunya més de cor;
prega a vós la terra entera,
dels esclaus deslliurador.
Del dimoni sou terror,
de Jesús, fidel Trasllat:
Gloriós Pere Claver,
dau-nos vostra caritat.Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.

Sant Pere Claver


Imatge de sant Pere Claver. Santuari-Casa natal, a Verdú.
Foto: Maria Rosa Ferre

Himne Te Deum Laudamus, de Joaquim Ruyra

Te Deum original fent clic aquí

Us lloem, oh rei dels reis,
prepotent en pau i en guerra.
Adorant les vostres lleis,
de genolls està la terra.
Déu d'Abraham i d'Israel,
vostre alè mou terra i cel.

Vostre Verb poblà el no-res
d'infinites meravelles,
vostre nom roman imprès
amb caràcters vius d'estrelles.
Els beats us van cantant
tots extàtics: "sant, sant, sant".
Serafins i Potestats
us celebren dins la Glòria;
els humils, els exiliats
aixequem fervent cridòria:
"sant, sant, sant en tot moment,
sant, sant, sant eternament".

Déu, Senyor de Sabaoth,
tots aquí som vostre poble,
de Vós fem el nostre dot,
sou el nostre sant immoble.
Deu-nos guia i dret camí
que a la fi us puguem gaudir.


Himne Te Deum Laudamus

Santíssima Trinitat de Botticelli
Oh Déu, us lloem.
Senyor, us glorifiquem.
Oh Pare etern, tota la terra us venera.
Tots els àngels, els querubins i els serafins no cessen mai d'aclamar-vos:
Sant, sant, sant és el Senyor,Déu de l'univers.
El cel i la terra són plens de la majestat de la vostra glòria.
El cor gloriós dels Apòstols,l'estol venerable dels profetes,l'exèrcit esclatant dels màrtirs us donen lloança.
Per tota la terra la santa Església us proclama:
Pare d'immensa majestat, Fill únic veritable i adorable, Esperit Sant, protector.
Oh Crist, vós sou el Rei de la Glòria. 
Vós sou el Fill etern del Pare.
Vós, en fer-vos home per alliberar els homes, no defugireu d'entrar en el si de la Verge.
Vós, vençut l'agulló de la mort,Obríreu als creients el Regne del cel.
Vós seieu a la dreta de Déu,en la glòria del Pare.
I creiem que un dia retornareu com a jutge.
Us demanem, doncs, que socorregueu els vostres servents que heu redimit amb la vostra sang preciosa. Feu que siguem comptats en el nombre dels vostres sants, en la glòria eterna.
Senyor, salveu el vostre poble i beneïu la vostra heretat.
Sigueu el seu pastor, preneu-lo sempre als vostres braços.
Us beneïm dia rera dia i lloem per sempre el vostre nom Senyor, digneu-vos guardar-nos avui lliures de pecat.
Senyor, tingueu pietat de nosaltres, tingueu pietat.
Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai; aquesta és l'esperança que posem en vós.
En vós, Senyor, m'emparo, que mai no quedi confós.

V /. Beneïm el Pare i el Fill amb l'Esperit Sant.
R /. Lloem-lo i cantem-lo per sempre.
V /. Beneït siguis, oh Senyor, al firmament del cel.
R /. Lloat i glorificat eternament sobre totes les coses.
V /. Senyor, escolta la meva pregària.
R /. I el meu clam arribi a tu.
V /. El Senyor sigui amb vosaltres.
R /. I amb el vostre esperit.

Preguem.
Oh Déu, de misericòrdia infinita i de inesgotable bondat, donem gràcies a la teva divina Majestat, pels béns que hem rebut, implorant sempre la vostra clemència, perquè no abandonant a aquells a qui concediu el que demanen, els disposis per rebre les recompenses eternes.
Oh Déu, que has instruït els cors dels fidels amb la llum de l'Esperit Sant, concediu-nos segons el mateix Esperit conèixer les coses rectes i fruir sempre dels seus divins consols.
Oh Déu, que no permets siguin afligits en excés aquells que en Tu esperen, sinó que atens piadós a les nostres súpliques: et donem gràcies per haver acceptat les nostres peticions i vots, suplicant-te piadosament que mereixem veure'ns lliures de tota adversitat. Per nostre Senyor Jesucrist.
Amén.


En llatí:
Te Deum laudámus: te Dóminum confitémur.
Te ætérnum Patrem, omnis terra venerátur.
Tibi omnes ángeli, tibi cæli, et univérsæ potestátes.
Tibi chérubim et séraphim incessábili voce proclámant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt cæli et terra maiestátis glóriæ tuæ.
Te gloriósus Apostolórum chorus, te prophetárum laudábilis númerus, te mártirum candidátus laudat exércitus.
Te per orbem terrárum sancta confitétur Ecclésia:
Patrem imménsæ maiestátis, venerádum tuum verum et únicum Fílium: Sanctum quoque Paráclitum Spíritum.
Tu rex glóriæ, Christe.
Tu Patris sempitérnus es Fílius.
Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem, non horruísti Vírginis uterum.
Tu, devícto mortis acúleo, aperuísti credéntibus regna cælórum.
Tu ad déxteram Dei sedes in glória Patris.
Iudex créderis esse ventúrus.
Te ergo quæsumus, tuis fámulis súbveni, quos pretióso sánguine redemisti.
Ætérna fac cum Sanctis tuis in glória numerári.
Salvum fac pópulum tuum, Dómine, et bénedic hereditáti tuæ.
Et rege eos, et extólle illos usque in ætérnum.
Per síngulos dies benedícimus te; et laudámus nomen tuum in sæculum, et in sæculum sæculi.
Dignáre, Dómine, die isto sine peccáto nos custodire.
Miserére nostri, Dómine, miserére nostri.
Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos, quemádmodum sperávimus in te.
In te, Dómine, sperávi: non confúndar in ætérnum.

V./ Benedíctus es, Dómine, Deus patrum nostrórum.
R./ Et laudábilis, et gloriósus et superexaltátus in sæcula.

V./ Benedicámus Patrem, et Fílium cum Sancto Spíritu.
R./ Laudémus, et superexaltémus eum in sæcula.

V./ Benedíctus es, Dómine, in firmaménto cæli.
R./ Et laudábilis, et gloriósus et superexaltátus in sæcula.


Sacerdotes addunt:
V./ Dóminus vobíscum.
R./ Et cum spíritu tuo.


Orémus.
Deus, cuius misericórdiæ non est númerus, et bonitátis infinítus est thesáurus: piísimæ Maiestáti tuæ pro collátis donis grátias ágimus, tuam semper cleméntiam exorántes; ut, qui peténtibus postuláta concédis, eósdem non déserens, ad præmia futúra dispónas.
Deus, qui corda fidélium Sancti Spíritus illustratióne docuísti: da nobis in eódem Spíritu recta sápere; et de eius semper consolatióne gaudére.

Deus, qui néminem in te sperántem nímium afflígi permíttis, sed pium précibus præstas audítum: pro postulatiónibus nostris, votísque suscéptis grátias ágimus, te piísime deprecantes; ut a cunctis semper muniámur advérsis. Per Christum Dóminum nostrum.divendres, 23 de març de 2012

Càntic de Resignació, de Mn. Cinto Verdaguer

RESIGNACIÓ

La Creu que m'heu dat
abraço amb amor.
Que es faça, Senyor,
vostra voluntat.

Amb foc l'or se prova,
l'amor amb la Creu;
si cerques a Déu,
en la Creu se troba.
Dolçor sempre nova!
Tresor amagat!
Que es faça, Senyor,
vostra voluntat.


Quan l'ànima plora
la gràcia hi floreix;
qui al món mai pateix
lo cel mai enyora.
D'amor és penyora
sofrir per l'Amat.
Que es faça, Senyor,
vostra voluntat.


Si en llit d'agonia
Jesucrist me vol,
m'hi dóna consol
de sa companyia:
feliç malaltia
si el cel m'ha guanyat!
Que es faça, Senyor,
vostra voluntat.


Si a beure em convida
son calze amarg,
cap turment és llarg
en tan curta vida.
Petit feix s'olvida
portant-lo de grat.
Que es faça, Senyor,
vostra voluntat.


Ben poc castigau
a aquell que us ha ofès;
castigau-me més,
però perdonau:
la Creu n'és la clau
si el cel m'he tancat.
Que es faça, Senyor,
vostra voluntat.


Vull, com mon Amor,
cruels disciplines,
al front ses espines,
al llavi amargor
i una llança al cor
que tan poc l'ha amat.
Que es faça, Senyor,
vostra voluntat.


Que hermós cel se veu
del cim del Calvari!
Qui vulla pujar-hi
l'escala és la Creu.
Als braços d'un Déu
ja tot m'he entregat!
Que es faça, Senyor,
vostra voluntat.


Tota creu és d'or
si és Déu qui la dóna;
vindrà la corona
després del dolor.
Qui pogués morir
amb Vós abraçat!
Que es faça, Senyor,
vostra voluntat.


Que dolça és la Creu
amb Jesús portada!
Que dolça i amada
l'esposa de Déu!
Si amb Vós me voleu
en ella clavat,
Que es faça, Senyor,
vostra voluntat.
dijous, 22 de març de 2012

Goigs dels germans màrtirs sant Aciscle i santa Victòria, de Mn. Cinto Verdaguer

Lliris ab sanch esmaltats,
flors del jardí de la glòria,
màrtirs Aciscle y Victòria,
siau nostres advocats.

De Espanya sou naturals
y en Còrdoba vos criàreu,
la fe santa professàreu
fugint la secta dels mals;
puig en los béns eternals
estau solament posats,
màrtirs Aciscle y Victòria,
siau nostres advocats.
...
Preguem: Concediu-nos, Senyor, un augment d'aquella fe que els germans màrtirs sant Aciscle i santa Victòria conservaren fins a l'efusió de la sang, que va ésser la seva glòria; feu que la mateixa fe ens faci justos, per haver-la seguit amb integritat. Per nostre Senyor Jesucrist, Déu nostre. Amén.