dimarts, 31 de juliol de 2012

Goigs a Sant Cugat. Parròquia de Sant Cugat de Salt (Gironès, Girona)

El màrtir sant Cugat
Patró de Salt
Puix per nostre Redemptor
sanch, y vida haveu donat,
daunos fruyts, salut, y vida,
Patró, y Martir Sant Culgat.
...
A Barcelona arribareu,
segons vostra Historia diu
ab vostre Germá Feliu,
qual à Gerona enviareu;
y vos sol alli quedareu
predicant la veritat.
...
Per Patró vos venerám
tots los de aquesta Parroquia,
feu que la Pedra noi ' toquia,
ni siam ferits del Llamp;
Tots los de Salt confiám,
que sereu nostre Advocat.

Al Devot, que en Vos confia,
en tota necessitat,
socorreulo nit, y dia
Patró, y Martir Sant Culgat.Parròquia de Sant Cugat, de Salt
L'any 2008 es va fer la solemne commemoració dels 1.125 anys.
La construcció actual és de l'any 1635, ampliada el 1913.

Detall a la porta de l'església parroquial de Sant Cugat de Salt
Sant Cugat va ser màrtir entre els anys 303-304 i la seva
festa es celebra el 25 de juliol
El Mas Llorens i el campanar de l'església de sant Cugat
Porta de l'església de sant Cugat de Salt

dilluns, 30 de juliol de 2012

Goigs a sant Ampeli, anacoreta. Veïnat de Panedes, Llagostera (Gironès, Girona)

Imatge de sant Ampeli, patró dels ferrers, a l'ermita.

Puig que de Deu poderós,
sou objecte de amor:
Sant Ampeli gloriós,
Siau nostre Protector.

Del País ahont nasquéreu,
No hi ha cosa averiguada,
Ni noticia declarada
Dels Pares, que vos tinguéreu;
Solament sabem que Vos,
Sou dels Hermitans honor.
...
De Panédas lo Veinát,
Del Terme de Llagostéra,
Que per Patró vos venéra,
De Vos sempre ha esperát
En tots sos mals, lo socós,
De vostre amparo, y favor.

Perque tots semblém à Vos
En Penitencia, y candór:
Sant Ampeli gloriós,
Siau nostre Protector.


Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera

Per que en el veinat arreli
la llevor de la Virtut,
Alcanceu-nos, Sant Ampeli,
Gracia de Deu i salut
.

Mes humil que la viola
qu'entre mig de l'herba's perd,
sou com un aucell que vola
dessidit cap al desert
La Tebaida us es escola
de pietat i fortitud.
...
Sou ferrer i, amb vostre ofici,
per uns monjos treballeu;
pro de l'oració i cilici
n'heu fet eines de gran preu.
Amb elles per' matà al vici
ens doneu un mall nervut.
...
Panedas de Llagostera
que us vol per Patro i model
de vostra intercessió espera
abundants mercés del Cel.
El vei que mes prospera
es aquell qui a Vos acut.
Ermita de Sant Ampeli, a Panedes (Llagostera).

Agraeixo a la família Cañigueral, que durant molts anys ha cuidat d'aquesta capella, que m'hagin facilitat un treball de recerca sobre el sant i l'ermita. Podeu consultar-lo clicant aquí.Oh bon Jesús! (de Joaquim Ruyra)

Retaule d'un altar
Castelldaura, Premià de Dalt
Com un cel pàlit, que pressent la nit,
mon ànima està plena de tristesa.
La mort pressento i tinc son ombra estesa,
cada dia més fosca, en l'esperit.

Penso en el temps passat i em fan neguit
els records de ma gaia jovenesa.
Ah! quants de cors amables he ferit!...
Ah! l'hora de fer, com l'he malmesa!

I perfidiós el pensament m'assalta
de que, mort jo, no morirà ma falta;
i la sento amb un pes d'eternitat.

diumenge, 29 de juliol de 2012

Goigs a Santa Marta, Protectora del Senat i la ciutat de Barcelona

De Jesus amada Esposa
sou per Verge Santa y pura;
de la eterna desventura,
guardaunos Marta gloriosa.

Santa Marta, la seva festa és el 29 de juliol
...
En vostra casa hospedareu
á Cristo nostre Senyor,
y ab mostras de gran amor
lo servireu y adorareu;
de la finesa amorosa
vos doná prenda segura.

Vos sou aquella donsella,
aixis ho diu Sant Ambrós,
á qui Cristo molt gustós
curá ab rara maravella
del fluix de sanch; ó ditjosa!
tocant Vos la vestidura.

Lo molt ilustre Senat,
y ciutat de Barcelona,
de vostra festa es corona
ab molta solemnitat;
puig de Protectora gosa
la devota investidura.

Puig ab Deu sou poderosa
pera tota criatura:
de la eterna desventura,
guardaunos Marta gloriosa.
Santa Marta, verge

dissabte, 28 de juliol de 2012

Goigs a la Mare de Déu de la Divina Providència, Auxili dels Cristians

Mare de Déu de la Divina Providència
Auxili dels Cristians
Mare pia y celestial,
Ab vostra dolsa clemencia
Deslliureunos de tot mal,
Verge de la Providencia.

Es lo Rosari cadena,
Pero cadena de amor,
Ab que del cel lo favor
En favor seu encadena
La ánima que viu com cal,
Resantlo be y ab frecuencia.

Es arma molt poderosa,
Quens defensa del diable:
Es obra á Deu agradable,
Y á la Verge molt honrosa:
Mes lo enemich infernal
La destorba ab sa influencia.
...
Alomenos set vegadas
Cada any resarlo deurá
Ab viva fe l' congregá
De nostra Verge ens sas diadas,
Neta de culpa mortal
Tenint sempre sa conciencia.

Purificació, Anunciata,
Visitació, Asunció,
Naxement, Presentació,
Y la Concepció inmediata
Son dias del curs anual
En que se guaña indulgencia.
...
De la nostra mort en la hora
Socorreunos, Mare pia,
Y despres de la agonia
Feu, ó celestial Señora,
Que en la gloria celestial
Vejem la divina essencia:
Deslliureunos de tot mal
Verge de la Providencia.

Himne a Santa Cecília, patrona dels cantors (de Joaquim Ruyra)

Santa Cecília

Oh Cecília, patrona dels cantors,
a vós reti llaors
tot ésser que ami l'harmonia
filla de Déu, sagrada i pia:
l'esperit pur i l'hom.
Sia lloat el vostre nom!

Músics de la vall trista,
oh Cecília, oh encant,
a vós alcem la vista
cantant i suplicant.
Ensenyeu-nos a amar el Suprem Artista,
vós que l'amàreu tant.

Vostra flor virginal, amb més esclat
de bella puritat,
brillà en l'altar del matrimoni,
d'altes amors dant testimoni,
amors d'etern alè
que alcen el cos a un món serè.
Músics...

Vostres resos i cants eren fervents
i tan i tan potents,
que un àngel sant a vós atreien,
tal que dins l'aire els ulls el veien
en vives carns de cel,
blanc, palpitant com un estel.
Músics...

Tendrament de Jesús enamorada,
li dàreu gran fillada
d'infants gentils per a l'Empiri
dins el bres auri del martiri,
i us dàreu vós després,
feta un infant del mateix bres.

Músics de la vall trista,
oh Cecília, oh encant,
a vós alcem la vista
cantant i suplicant.
Ensenyeu-nos a amar el Diví Artista,
tres vegades sant.

.

divendres, 27 de juliol de 2012

Goigs als Sants Metges Cosme i Damià. Queixans (La Cerdanya, Girona)

Sants Metges Cosme i Damià

Puig Deu vos ha dat virtut
De tornar lo malalt sá,
Donaunos sempre salut
Sant Cosme y Sant Damiá.

Anáreu los dos germans
Per lo mòn ab un gran zel;
Curáreu ab molt descans
Los malalts guanyán lo Cel;
Deixantlos ab quietut,
Ben curats de vostra má.
...
Sinch jermans foreu plegats
Passant martiri cruel
Los sinch foreu degollats
Y pujareu tots al Cel;
A tan gran beatitút
Feu que puguem arribá.

Vostres devots, Mártirs Sants
Queus invocan tots los dias,
Pregantvos ab cors flamans
Que curen llurs malaltias;
Estant ab inquietút
Vullaulos remediá.

Tot lo poble de Caixans
Ab molta devoció
Y los demés Comarcans
Vos demanan pretecció;
Clamant ab solicitut
Los tingueu de vostra má.

Ja que teniu tal virtút
Per lo devot Cristiá;
Donaunos sempre salút
Sant Cosme y Sant Damiá.Puig es cert y bén sabut,
Que tornáu lo malalt sá:
Manteniunos ab salut,
Sant Cosme y Sant Damià.

Tot Caixans y son districte
Vos aclaman per Patrons;
Implorant en tot conflicte
Vostras intercesions,
May reclamadas en vá
P'el devot que's creu perdut.

De puesto tan elevat
Contemplau los nostres mals,
Dels que' espera ser curat
Vostre poble de Caixans
Que postrát aquí está
Ab tota humil actitut.

Puig és bén reconegut
Que tornáu lo malalt sá:
Manteniunos ab salut,
Sant Cosme y Sant Damià.


Església parroquial de Sant Cosme i Sant Damià de Queixans. Foto: Josep Maria.

Gegants a Queixans Foto: Josep Maria.
Altar de l'església de Queixans

Romiatge dels Terciaris Franciscans a Montserrat (Joaquim Ruyra, 1921)

Oh dolça Moreneta,
Mare de Déu de Montserrat,
som fills d'aquell poeta,
vostre gentil enamorat,
de cor ardent, d'esperit fresc:
el beat Pare Sant Francesc.

Romeus som de l'amor
que, tot cantant, fem nostra via.
Olors del vostre cor
sols demanem, Verge Maria,
que ens diguin vostres a tot aire
i, quan morim, treguin més flaire.

Verge Maria, reina nostra,
som franciscans, som cosa vostra.
Amb goig us visitem.
Us venerem, us adorem.

Mare de Déu de Montserrat. Museu F. Marés

Ocells de la boscúria,
germanets nostres innocents,
uniu vostra cantúria
a la dels nostres cors fervents.
El llir en grana celebrem,
la meravella de Betlem.

Cordatges i cristalls
d'uns instruments verament regis,
oh fonts i degotalls,
feu ressonar vostres arpegis.
Oh Montserrat, muntanya santa,
tota, amb nosaltres, vibra i canta.

Verge Maria,...

Si al mar d'aquesta vida
ens abatés la tempestat,
aideu-nos de seguida,
Mare de Déu de Montserrat,
i, tant en vida com en mort,
la vostra amor ens duga a port.

¡Que dolç agonitzar
a vostre esguard, oh reina amada,
i el cel prefigurar
dels vostres ulls en la mirada,
amb serafins i sants en flama
i el bon Jesús que tant ens ama!

Verge Maria,...

Himne a la Senyera, de Joaquim Ruyra. Blanes (La Selva, Girona)

Que Déu te guard, Senyera benaurada,
arbre de pau i amor;
de Blanes en el cor t'havem plantada,
arrela-hi com el pi en la serralada
i escampa-hi sana olor.

Senyera a Sa Palomera, Blanes

Del nostre cor l'amor tu simbolitzes
envers de l'ideal;
del cel portes bon aire a nostres brises,
per tot lo bo i lo sant tu ens electritzes
i ens fas avorrir el mal.

Tothom que tingui en l'ànima tendresa
s'acobli sota teu;
no hi faltis, no blanenca jovenesa,
i a l'himne que entonem a la bellesa
ajunta-hi la tua veu.

Guia'ns amunt, Senyera beneïda,
amunt i Déu te guard;
allí on el pensament trau sa florida,
ben lluny de les misèries de la vida,
amunt, al cel de l'art.
                                               
                                       Juny de 1903
.

dimarts, 24 de juliol de 2012

Goigs a Santa Quitèria

Santa Quitèria
Puig gosau tanta gloria
Verge y Martir gloriosa:
Guardaunos Quiteria Santa
de la rabia furiosa.

Filla de Reys y Pagans
foreu per la vostra gracia,
y aborrá tota desgracia
per amor als Christians:
Del Etern foreu Infanta
per ser de son Fill Esposa.
...
En un Santuari Majór
diguereu fos sepultát,
lo vostre Cos venerát:
Molts miracles haveu fet
curant com tothom canta
Verola, Xerampió, y Rosa.

De Febres y Pestilencia
curáu Quiteria també,
y al Confrare, queus fa be
llevau qualsevol dolencia:
Lo qui es atormentat
del dimoni, ó altre cosa.

Puig ab Deu sou tant bastanta
de alcansar gracia abundosa:
Guardaunos Quiteria Santa
de la rabia furiosa.


Sepulcre de Santa Quitèria (s. IV) a la cripta
de l'església de Santa Quitèria d'Aira (Aire-sur-l'Adour) (Gàl·lia)
.

Goigs de Santa Teresina de Jesús Infant (de Joaquim Ruyra)

Santa Teresa de l'Infant Jesús

Puix que ja l'Amor Divina
un poder us dóna gran,
empareu-nos, dolça nina,
santa Teresina de Jesús Infant.

De família cristiana,
pia i culta, haveu nascut,
i, entre brolla tan galana
en el camp de la virtut,
sou el tany que predomina
més vistent i triomfant.
Empareu-nos...

De petita, per xamosa,
per discreta i complaent
i eixerida i generosa,
fóreu grata a tota gent.
Poncelleta closa i fina,
d'una olor recorfortant:
Empareu-nos...

Turmentada pel diable
amb dolors de mal sofrir,
el somriure delectable
de la Verge us en guarí.
Oh inefable medecina!
Oh infermera radiant!
Empareu-nos...

Quan prenguéreu, tota pura,
Jesucrist Sagramentat
vostre cor de criatura
en sentí la immensitat.
Submergida en mar divina,
va absorbir-vos son encant.
Empareu-nos...

Si el dimoni us afligia
amb escrúpols i recel,
vostre cos s'emmalaltia,
mes no l'ànima fidel,
que jamai n'hagué ruïna,
ans s'anà fortificant.
Empareu-nos...

Ésser monja carmelita
del convent de Lisieux
pretenguéreu tan petita
que el Convent no us admeté;
mes, si això us sigué una espina,
no us frenà de postulant.
Empareu-nos...

Quan hi vàreu ésser admesa
com a esposa de Jesús,
dins un mar de placidesa,
lluny de l'àrid món il·lús,
fóreu perla en sa petxina,
sols als ulls de Déu, brillant.
Empareu-nos...

Dels escrits de vostra ploma
admirem el ric estil,
que, traint accents i aroma
d'un caràcter infantil,
gràvid és d'ingent doctrina
del mateix Esperit Sant.
Empareu-nos...

Infanteta us sou tornada,
infanteta per amor,
a Jesús sabent que agrada
que nin torni qui l'ador.
Bé enteneu la disciplina
que és plaent al vostre Amant!
Empareu-nos...

Sense esclat de cap miracle
que d'honor us circumdés,
sempre, al peu del tabernacle,
amagada en ferm recés,
que éreu mística heroïna
Déu al poble anà inspirant.
Empareu-nos...

Tota a Déu us ofrenàreu
com a víctima d'amor,
i d'amor us abrusàreu
feta màrtir de sa ardor.
Ablamada serafina,
sigui'ns vostre escalf constant.
Empareu-nos...

El miracle de les roses,
morta vós, ha resplendit,
i mil ànimes, recloses
en error, se n'han sortit,
la fe vera, que il·lumina,
coneixent i confessant.
Empareu-nos...

Heu volgut fer bé a la terra
fins que el nostre món finís,
i ens aideu en pau i en guerra
des dels cims del Paradís.
Princeseta carmelina,
no ens deixeu ni un sol instant.
Empareu-nos...

. Santa Teresa de l'Infant Jesús, Santa Teresina de Jesús Infant, Santa Teresa de Lisieux (diverses maneres d'anomenar aquesta santa)

Santa Teresina, Teresa de Lisieux

Relicari de Santa Teresa de Lisieux (1923).
El 4 de setembre de 2003, per petició de la Conferència Episcopal Espanyola, la urna amb les restes de Santa Teresa de Lisieux va arribar a Espanya per primera vegada, seguint l'experiència d'altres països.
Van peregrinar per 51 diòcesis i es van parar en 160 llocs, principalment en monestirs de Carmelites, catedrals i parròquies dedicades a Santa Teresina. La participació de fidels va ser molt gran i es van multiplicar les conversions i les vocacions per a la vida religiosa i sacerdotal.

dilluns, 23 de juliol de 2012

Goigs a Sant Macari. Estanyol (Gironès, Girona)

Sant Macari

Puitg á vostra santedad
Tributam etern loor;
Daunos, Macari, favor
En tota necesitat.
...
Pasareu fins als trenta anys
Fent de mercader lo ofici,
Mes en breu contra del vici
Intentau fer majors guanys:
Vencent del mont los enganys
Fugiu á la soledat.
...
Rebut lo Sant Sacerdoci
Creix mes y mes vostre zel,
Pujar animas al Cel
Es vostre major negoci
De fugir sempre del oci
Bell ecsemple ans heu deixat.
...
Puitg de tot atribulat
Oiu sempre 'l trist clamor
Daunos, Macari, favor
En tota necesitat.


Església parroquial de sant Andreu d'Estanyol

dissabte, 21 de juliol de 2012

A la Verge de Maig (de Joaquim Ruyra)

Vós que sou del Maig princesa
per tan dolça i per tan pura,
feu-nos veure la bellesa
d'aquell Maig, que sempre dura.


En venint la primavera
us lloem, oh gran Senyora,
car, com ella, donadora
sou de goigs per al mortal.
Ella ens don jardins esplèndids
i enramades oloroses,
Vós ens deu meravelloses
flors de gràcia divinal.

Ella ens dóna la viola,
que amb sa flaire ens afalaga
mentres púdica s'amaga
dintre l'ombra de l'herbei.
Vós ens deu gentil modèstia,
que sa aroma al cel envia
i en la terra renuncia
a esplendor de tota llei.

Ella ens dóna el lliri, pulcre
com un clar serè de lluna
i que torna la neu bruna
al contrast de sa blancor.
Vós ens deu, oh Mare nostra,
l'alba flor de la puresa,
que es vesteix de la blanquesa
del mateix Déu criador.

Ella ens don la rosa encesa
tan vermella que s'alluma
i, encenser roent, perfuma
tots els àmbits del jardí.
Vós ens deu la flor de flama,
que amor santa s'anomena
i perfuma i enllumena,
viu reflex del cor diví.

.

divendres, 20 de juliol de 2012

A la Mare de Déu del Vilar de Blanes (La Selva, Girona). Poema de Joaquim Ruyra

Mare de Déu del Vilar
PER QUÈ SOU BOSCANA?

Verge Santa del Vilar,
que us heu volgut fer de Blanes:
¿com, havent-hi riques planes,
heu preferit habitar
entre comes selvatanes?

Jo també per la foresta
sento grans aficions:
s'hi troben tants d'aranyons
i tant d'or viu de ginesta
i tants de nius d'ocellons!

Ara, que bada a la llum
ses floretes la bosquina,
el nas hi frueix l'ensum
d'un inefable perfum
que conforta i enllamina.

I quan la tardor daurada
va passant acompanyada
de pluges i dolços freds,
el bosc és una faldada
d'esplendorosos bolets.

Més tard, quan els munts són blancs
i els herbeis lluents de gebre,
el bosc, dins els seus barrancs,
cria molsa i gallarancs,
perquè en guarnim el pessebre.

Sempre estoja coses belles,
amables per als infants:
nius, bolets o cassanelles:
un tresor de meravelles
no esquerpes a nostres mans.

Això els nostres cors hi atreu.
Mes a Vós, Mare de Déu,
que fruïu goigs de l'Empiri,
cap goig terrenal i breu
no us pot pas moure a venir-hi.

Crec que per a vostra imatge
heu volgut la soledat
perquè, lluny del mundà onatge,
quan us retem homenatge,
pensem en l'eternitat.

I crec que vostra favor
tan lluny de Blanes s'aplica
perquè el blanenc que us suplica
us provi la seva amor
cansant-se abans una mica.

Santuari de la Mare de Déu del Vilar
Foto: Josep Maria

dimecres, 18 de juliol de 2012

Lloances a la Mare de Déu de la Salut de Tarragona i pregàries al Sant Crist de la Salut

Vostra Llum clara
és nostre escut,
Oh! Verge i Mare
de la Salut.

Pau i alegria
dóna al cor meu
Santa Maria
Mare de Déu,
i en viure greu,
la fortitud.

Immaculada
Reina del Cel,
Verge Sagrada
plena de zel,
l'Emmanuel
heu complagut.

Dolça Esperança,
Port de la nau
que a Vós s'atansa.
Iris de pau,
lliure és l'esclau
Mare de Déu de la Salut
Ciutat de Tarragona
que a Vós acut.

Mare tan Santa
tot s'ho mereix,
d'aquesta Planta
pren bon esqueix
per a l'escreix
de la virtut.

Blanca Coloma
Cor de l'espai,
vostra és l'aroma
sense desmai,
no ens deixeu mai!,
deu-nos ajut!

Bella és l'Ermita,
rusc del turó,
on feu collita
d'oració;
bell senderó
de plenitud.

Tarragonina
és vostra Llar,
sou Medecina
Ermita de la Salut (Tarragonès, Tarragona)
L'ermita està situada en un turó entre la
carretera de Barcelona i l'autovia de
circumval·lació. Aquesta ermita
va ser erigida i inaugurada a l'any 1909.
L'ermita pertany a la parròquia de
la Santíssima Trinitat
en terra i mar
i el millor far
de joventut.

Gran Valedora
sou del malalt,
Reina i Senyora
Universal;
Vós, nostre mal,
heu abatut.

Vostra és l'empara
que ens ha valgut,
Oh! Verge i Mare
de la Salut.


Lletra: mn. Josep Maria Ferré
Música: Enric JuncosaPREGÀRIES AL SANT CRIST DE LA SALUT DE TARRAGONA


La Ciutat de Tarragona
des d'aquest cim vigileu
i feu que estem a tothora
pendents de la Santa Creu.
Pels perills de tota mena
sereu sempre el nostre escut.
Obriu a tots vostres braços,
oh, sant Crist de la Salut.

Els infants amb sa innocència
a prop vostre jugaran,
però més d'una vegada
els vostres ulls miraran,
preguntant-se: I els culpables
d'aquesta mort, qui han sigut?
Obriu a tots...

El jovent viu cada dia
cercant noves emocions
i es veu sotmès per la vida
a funestes temptacions.
Conserveu ben pura i sana
a la nostra joventut.
Obriu a tots...

Que feliç és la família
que sempre unida es manté
i una ferma fe cristiana
els encamina a fer el bé.
Feu, Senyor, que es multipliquin
famílies amb tal virtut.
Obriu a tots...

Quan alguna malaltia
sigui causa de neguit,
doneu ànims i esperança
fent curta la negra nit.
Si arriba l'hora suprema
que no ens manqui el vostre ajut.
Obriu a tots...

Lletra: Joan Juncosa
Música: mn. Enric Juncosa


Crist de la Salut a Tarragona. Foto de Carles G.
La imatge original del 1925 era obra de l'escultor Joan Llimona
i va ser profanada al 1934.
Aquesta Creu va ser posada al 1978 en el mateix lloc.
La devoció al Crist de la Salut de Tarragona

.

Oració implorant l'auxili de Jesús en la temptació (de Joaquim Ruyra)


Deslliureu-me, Senyor,
d'aquesta greu temptació.

Més m'estimo, Jesús, recórrer amb Vós
el camí del Calvari, dolorós,
que, amb el maligne, entrar al verger florit
que, amb voluptats, emboira l'esperit.

Deslliureu-me, Senyor,
d'aquesta greu temptació.

dimarts, 17 de juliol de 2012

Goigs a la Mare de Déu del Sòl del Pont. Roda de Ter (Osona, Barcelona)

Mare de Déu del Sòl del Pont
Mare nostra Immaculada
digna de tota llaor:
Convertiu al pecador,
del Sòl del Pont Verge amada.

Una antiga tradició
diu que un jorn fóreu trobada
sota el pont, perla estimada
de la nostra devoció.
Tan bon punt sou venerada
obert resta el vostre Cor.

Sou la Pedra del Desert
just al Sòl del Pont dreçada.
De Vós neix la Font sagrada,
Jesús, nostre goig complert.
Queda l'ànima saciada
si sedenta viu d'amor.

Amb dolcesa maternal,
i amb la vostra gràcia pia
sou del qui va errat la guia
en el Ver Camí eternal.
Dreta via  ha ben trobada
qui us vé a demanar favor.

Vós brilleu pel cor fidel
del cap-tard fins a l'aurora,
com Columna guiadora
del bell poble d'Israel.
Dels pecats la nuvolada
mai no han fos vostre fulgor.

Sol Pont ferm i alterós
que ens preserva del naufragi.
Per més tràngol que al mar hi hagi
calmarà si ho maneu Vós.
Oh, passeu-nos Advocada,
a Jesús nostre Senyor!

Si venim amb devoció
no ens negueu pas l'assistència.
En tot temps de pestilència
sigueu nostra protecció.
Poseu, Mare Immaculada,
bon remei en tot dolor.

Al malalt agonitzant
sigueu-li bona metgia.
Ablaniu, oh Verge pia,
al cor que us vingui negant.
Basti sols una mirada
de vostre ull consolador.


Mare de Déu del Sòl del Pont a Roda de Ter, la seva festa és el dia 23 de setembre
Capella del Sòl del Pont
Detall de la Mare de Déu del Sòl del Pont
Façana de l'ermita del Sòl del Pont


La Mare de Déu del Sòl del Pont, de Roda de Ter
al Camí dels Degotalls de Montserrat