Goigs al patriarca sant Henoc

GOIGS DEL SANT PATRIARCA HENOCH LO SETÉ DELS ANTIDILUVIANS. SA MEMORIA EN 3 DE JANER*. Any 1892.
*Actualment es celebra el 30 de juliol. El 3 de gener en la tradició bol·landista

El patriarca sant Henoc

Puig viu foreu transportat
per Dèu á un lloch que ignorám:
Pregàu, Henoch, que viscám
nets de culpa y de pecat.

Foreu Vos fill de Jared,
y lo patriarca seté
en qui Dèu se complagué;
descendint de Adam per Seth,
á Enós imitant discret,
culto al Senyor heu donat.
...
Matusalem y altres fills,
que lo Senyor os doná,
lo vostre zel los criá
humils, castos y sensills, 
resguardantlos dels perills
dels vicis é impietat.
...
Patriarca destinat
á ascendent del Salvador:
Alcansáunos de Ell favor
en tota necessitat.
Comentaris