Goigs a l'arcàngel sant Miquel. Any 1776.

GOIJS AL ARCANGEL SANT MIQUEL

Sant Miquel arcàngel

Loamvos ab alegría,
Miquel Príncep excellent;
puys sou en gran señoría
devant Deu omnipotent.

Vos sou excellent y nobble,
y entre els angels ensalzad,
puys vol Deu lo amad pobble
vos tinga per advocad:
Guiandlos de nit y dia
vostra assistencia present.

Per vos, segons be se mostra,
fonc venzud lo Llucifer,
lo tirà la virtud vostra
al infern ab son poder:
Y restareu per tal via
ab un valor eminent.

Vos sou de la Iglesia santa
Príncep de molt gran valor,
ab vostra ajuda no li espanta
de infern la guerra y furor:
Perque vostra compañía
li assisteix fortement.

Es tal vostra dignidad,
que en el cel y en la terra
sou el mes aventatjad
para fer la infernal guerra:
Deu vos feu de la Gerarquía
el seu digne Llochtinent.

La lley de Moises profeta
li donareu, com se veu,
y trobandla mes perfeta
vos adorà en lloc de Deu:
Y el Señor que axí volia
fosseu honrad dignement.

De los celestials imperis
devallareu dins un hort,
ahont Jesus ab grans misteris
contemplà la sua mort:
Veendlo ab agonía,
confortareulo humilment.

Vos, segons la Iglesia canta,
lo dia del Juy final
aportarèu la creu santa
de nostron Jutge eternal:
Y serêu en aquell dia
capità de tanta gent.

Sant gloriós, ab la fe mia
pregvos que siau present;
par portarme en compañía
de Jesus omnipotent.

Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.


Comentaris