Goigs a sant Maties, apòstol


Puig á Jesus vostre zel
animas ha conquistat:
Dignáuvos ser desde 'l cel
Matías nostre advocat.
...
Volent lo Col·legi sant
dels Apostols provehir
lo puesto, que vá obtenir,
y deixá, Judas vacant;
vos ab Joseph al instant
á la sort sou destinat.

Per disposició divina
á vos la sort os tocá,
per apostol os nombrá
Sant Pere ab voluntat fina,
per predicar la doctrina
de Cristo crucificat.
...
Los vostres restos sagrats
reculliren ab amor
los fiels, y ara en la Major
Santa Maria posats,
en Roma son venerats
de tota aqueixa ciutat.

Sou en tota malaltía
un metje prodigiós,
jamay negáu lo socós
al devot que en vos confia,
ans socorreu ab má pia
la sua necessitat.

Puig per Jesus ab gran zel
la sanch habéu derramat:
Dignauvos ser desde 'l cel
Matías nostre advocat.

Tal com diu el full, la seva festa era abans el dia 24 de febrer, o el dia 25 si era any de traspàs. Actualment, la seva festa és el 14 de maig.


Comentaris