Goigs al Santíssim Nom de Jesús

L'1 de gener es celebra sant Manel o Emmanuel, que és el Nom de Jesús.
Però la festa litúrgica del Sant Nom de Jesús és el dia 3 de gener.

Alabém sens may parar
á Jesus, Fill de María;
que per cert no s' pot trobar
Nom de major alegría.

Tots los Sants, y tots los ángels
están ab gran reverencia,
juntament ab los arcángels,
devant la vostra presencia,
alabant sens may parar.
...
O Nom sobre tots los Noms
sens Vos ningú s' pot salvar,
á Vos invoca tothom
favor nos vullau donar,
perqué pugám arribar
ab Vos, bon Fill de María;
que per cert nos pot trobar
Nom de major alegría.

Alabém tots ab fervor
sens parar de nit y dia,
á nostre bon Redemptor
Jesucrist Fill de María.

—any 1864—


Font: Universitat Jaume I

Font: bibliogoigs

Font: Antoni Prat i Puig

Font: Biblioteca de Catalunya

Font: Biblioteca de Catalunya

Comentaris