Cobles molt antigues a sant Ramon de Penyafort. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès, Barcelona).

COBLES EN ALABANÇA DEL BENEVENTURAT PARE SANCT RAMON DE PEÑA FORT DE VILAFRANCHA DEL PENADÉS FETES PER UN DEVOT SEU DIT MOSSEN SALVADOR COMELLA, APOTECHARI DE LA PNT. VILA - 1601.

Sant Ramon de Penyafort a la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès

En ma llengua Cathalana
pus estich ab segur port
diré de molt bona gana
de hont procedeix y mana
sanct Ramon de Peña fort.

Cartago fou nomenada
Vilafrancha antiguament,
hans de esser arroynada
era mes gran y poblada
com se sab molt clarament.
...
Casa ha tingut en la vila
fora, torra o heretat
ço es sancta Margarita
ques dins de la vegueria
y assó es gran veritat.
...
Peña que no dona pena
a aquells que estan afligits
peña que lleva la pena
peña que sens donar pena
cura als malalts y tulits.
...


Comentaris