Goigs del Parenostre


ORACIO DEL PARE NOSTRE PER ALCANSAR DE DEU TOT LO QUE NOS CONVÉ EN ESTA, Y EN L'ALTRA VIDA. (Any 1826).

Déu Pare. Timpà d'alabastre del s. XVI al Museu d'Art de Girona.
Foto: Josep Maria.

Pare nostre qui estau
en lo Cel, tot poderós.
Daunos assi goig i pau,
y desprès lo etern repòs.

Sia lo vostre Sant Nom
per sempre santificát
perfetament de tothom,
y ab tanta llealtát
que de tots servit siau
conforme merexeu Vos.

Lo vostre Sant Regne, vinga
en nosaltres supliquem,
pera que res nons detinga
ans bè que tots arribem
en aqueix lloch tan suau
y eternament ditxós.

Fassas vostra voluntát
en la terra, ab tal zel,
amor, pau, y caritát
com se fa dalt en lo Cel;
convertiu y collocáu
tots nostres cors junts ab Vos.

Tot nostre manteniment
qu'es lo pa de cadal dia
donaunos cumplidament
avuy Senyor, qu'es lo dia
queus suplicám quens mirau
com á Pare piadós.

Quens perdoneu suplicam
nostres pecats y errors,
lo mateix que perdonam
á tots los nostres deutors;
puix axi ho disposau
fèu que fassam tots un Cos.

No permetau que caigám
may en cap tentació,
ni que un instant dexám
la Santa oració;
per vostra vida, miráu,
quant no res som sense Vos.

Deslliuraunos ab amor
á tots de qualsevol mal,
umpliunos á tots lo cor
de tot bè celestial,
y nostre consol siau
en est desterro penòs.

Amen Jesus: quens portau
á la Gloria junts ab Vos.
Ahont á tots nos donau
lo goig y etern repós.

Font: Antoni Prat i Puig

Senyor y Deu meu; per cada distracció, tentació, ó turbació que me vinga mentres faré aquesta oració, (sia oir Missa, resar lo Rosari &c.) y per tots los instants de ma vida; vos vull benehir, y vos benehesch, y vos oferesch tantas alabansas com vos han donát, vos donan, y vos donarán tots los habitants del Cel per tota la eternitát; y vos he oferesch tantas com os he haurian donadas, estarian donantvos ara, y vos ne darian per tota la eternitát los angels mals, ó esperits malignes, si no se haguessen perdut per la sua superbia; y vos ne oferesch tantas com blasfemias vos han dit, vos diuhen, y vos dirán en la duració de sos torments.Comentaris