Goigs a sant Joan Baptista. La Pinya a la Vall d'en Bas (Garrotxa, Girona).

GOIGS DEL GLORIOS SANT JOAN QUE SE VENERA EN UNA CAPELLA SITUADA EN LO TERME DE LA PINYA. BISBAT DE GERONA.

Sant Joan Baptista

Cantarém vostres llahors,
ab devoció y alegría:
En Vos nostra Fé confía,
Sant Joan molt gloriós.

Lo Arcángel Sant Gabriel
previngué á Zacarías,
deixás las melancolías,
que tindría un fill del Cel,
de mil gracias enriquit,
y lo nom Joan sería.
...
A los devots consolau
de La Pinya en la Capella,
y de una font cerca de ella,
ab salut los regalau;
los suspirs ohiu piadós,
que l'afligit vos envía.

Alcansau etern repós
després de nostre últim dia:
En Vos nostra Fé confía,
Sant Joan molt gloriós.

Aquests Goigs deuen ser fets cap a l'any 1885. Són iguals i fets allà mateix que els de Sant Joan de la Font de Riudaura, ermita molt propera. Només canvia el nom del poble i l'ornamentació. El dibuix de sant Joan és el mateix i en els dos casos ens diu d'una font propera a l'ermita. Sí que hi ha una font ben reconeguda a l'ermita de Riudaura i no sé si també n'hi ha a La Pinya o només ho posa per ser un text copiat.

Ermita romànica de Sant Joan dels Balbs, a les afores del poble de La Pinya, municipi de la Vall d'en Bas. Foto: Josep Maria.

Vista posterior. Foto: Josep Maria.


Comentaris