Unció dels malalts


A través del sagrament de la Unció dels Malalts, amb la imposició de les mans i la unció amb l'oli dels malalts per part d'un prevere, el cristià rep una ajuda especial per a poder viure amb dignitat i com a expressió d'un amor més gran la seva fragilitat física, i s'encomana a Déu per a ser enfortit en el cos i en l'esperit.
Aquest sagrament es confereix a les persones amb una condició de salut molt precària, per raons d'una malaltia greu o de l'edat ja avançada, o bé també abans d'una operació quirúrgica greu. Fins fa uns anys, aquest sagrament era conegut popularment com l'extremunció i es donava en punt de mort, però actualment s'aconsella de rebre'l molt abans, en aquells moments que la persona més necessita de ser sostinguda per la fe o bé ha d'afrontar una malaltia o una intervenció mèdica que comporta riscos objectius per a la seva vida. —Explicació extreta de la web de la parròquia de Calella


ADMINISTRACIÓ DEL SAGRAMENT (per a l'ús del sacerdot)
Selecció personal de textos per a l'administració del sagrament extrets del Ritual aprovat pels bisbes de les diòcesis de parla catalana.


En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén.
El Senyor sigui amb vosaltres (amb tu). I amb el vostre esperit.

Si s'aspergeix amb aigua beneïda el malalt i l'habitació: Que aquesta aigua, en fer-te reviure el baptisme, et recordi Jesucrist, que ens va salvar amb la seva mort i la seva resurrecció

Déu i Senyor nostre, vós per mitjà de l’Apòstol sant Jaume heu dit: “Si teniu algú malalt, crideu els vostres preveres perquè l’ungeixin amb oli en el nom del Senyor i preguin per ell. 
Aquella oració, feta amb fe, li serà saludable: el Senyor el posarà bo i li perdonarà els pecats que hagi comès”.
Escolteu, doncs, les pregàries dels qui ens hem reunit en el vostre nom i ajudeu misericordiosament el(la) nostre germà(na) N. malalt(a). Vós que viviu i regneu pels segles dels segles. Amén.

—Si el malalt no s'ha confessat:
Germans: Preparem-nos a participar en aquesta celebració, reconeixent els nostres pecats.
Jo confesso a Déu totpoderós i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meva, de pensament, paraula, obra i omissió,
Per això, demano a la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants, i a vosaltres germans, que pregueu per mi a Déu, nostre Senyor.
Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Amén. 

Lectura de l'Evangeli segons sant Mateu:
En aquell temps Jesús entrà a Cafarnaüm. Un centurió l'anà a trobar i li deia: “Senyor, el meu criat és al llit a casa, paralític i amb uns dolors terribles”. Jesús li diu: “Vinc a curar-lo”. Li respon el centurió: “Senyor, jo no sóc digne que entreu a casa meva. Digueu-ho només de paraula, i el meu criat es posarà bo. Jo també sé què és tenir autoritat: tinc soldats a les meves ordres, i si a un li dic que se'n vagi, se'n va, i si a un altre li dic que vingui, ve, i si al meu criat li mano que faci una cosa, la fa”.
Quan Jesús ho sentí, se n'admirà, i digué als qui el seguien: “Us ho dic amb tota veritat: No he trobat dintre d'Israel ningú que tingués tanta fe”. Després Jesús digué al centurió: “Ves-te'n a casa i que sigui tal com has cregut”. 
Paraula del Senyor. Lloança a Vós, oh Crist.

Germans: Encomanem al Senyor amb fe el nostre germà (germana) N. i preguem humilment per ell(a). Podreu respondre després de cada invocació: Us preguem que ens escolteu.

- Visiteu-lo(a) Senyor, misericordiosament i conforteu-lo(a) amb la santa Unció. Us preguem que ens escolteu.
- Allibereu-lo(a), Senyor, de tot mal. Us preguem que ens escolteu.
- Alleugeu dels seus sofriments tots els malalts. Us preguem que ens escolteu.
- Assistiu tots els qui es dediquen al servei dels malalts. Us preguem que ens escolteu.
- Allibereu de tot pecat i temptació el(la) nostre germà(na) malalt(a). Us preguem que ens escolteu.
- Doneu vida i salut a aquest(a) germà(na) a qui ara, en nom vostre, imposarem les mans. Us preguem que ens escolteu.

El sacerdot imposa, en silenci, les mans sobre el cap del malalt.

—Si cal beneir oli d'oliva:
Preguem. Senyor, Pare entranyable i Déu de tot consol, que volguéreu que el vostre Fill guarís els homes de les seves malalties; escolteu la pregària de la nostra fe: envieu des del cel el vostre Esperit Sant Defensor en aquest oli. Vós, Senyor, volguéreu que l'arbre de l'olivera produís l'oli per refer el nostre cos; beneïu (+) aquest oli que hem preparat perquè els qui en siguin ungits experimentin la vostra protecció en el cos i en l'esperit i siguin deslliurats dels seus dolors i malalties. Que, per obra vostra, aquest oli sigui per a nosaltres unció santa, en nom de Jesucrist nostre Senyor. Ell que amb Vós viu i regna pels segles dels segles. Amén. 

—Si l'oli ja és beneït: 
Senyor, us preguem que aquest(a) germà(na) nostre, que ara, en la fe, serà ungit(da) amb l'oli sant, sigui alleujat(da) dels sofriments i alliberat(da) de la seva malaltia. Per Crist Senyor nostre. Amén.  El prevere amb l'oli sant ungeix el malalt en el front i en les mans, dient una sola vegada... (Si es dubta que el malalt estigui viu, es fa "sub conditione" començant amb “Si encara vius...” )

Que per aquesta santa Unció i per la seva gran misericòrdia, el Senyor t'ajudi amb la gràcia de l'Esperit Sant; Amén.
perquè, alliberat(da) dels pecats, et salvi i bondadosament alleugi les teves sofrences. Amén.

—Si malalt no greu:
Redemptor nostre, amb la gràcia de l'Esperit Sant, conforteu aquest(a) germà(na), guariu-lo(a) de la seva malaltia, perdoneu-li els pecats, allibereu-lo(a) dels sofriments del cos i de l'ànima i retorneu-li la salut corporal i espiritual, perquè, restablert(a) per la vostra misericòrdia, pugui reintegrar-se a les seves ocupacions. Vós que viviu i regneu pels segles dels segles. Amén. 

—Si una persona gran:
Senyor, mireu bondadosament el(la) nostre germà(na) N., afeixugat(da) per la vellesa, que desitja la gràcia del sagrament de la santa Unció en bé del seu cos i de la seva ànima: que confortat(da) amb l'abundor de l'Esperit, perseveri ferm(a) en la fe i segur en la seva esperança, ens doni exemple de paciència i sigui per a tots imatge de l'alegria que prové del vostre amor. Per Crist Senyor nostre. Amén. 

—Si malalt molt greu:
Senyor Jesucrist, redemptor de tots els homes, que en la vostra Passió us vau carregar els nostres dolors i vau prendre damunt vostre les nostres malalties, us preguem humilment pel nostre germà(na) malalt(a) N., vós que l'heu redimit(da), conforteu-lo(a) en l'esperança de la seva salvació i sosteniu-lo(a) tant en l'ànima com en el cos. Vós que viviu i regneu els segles dels segles. Amén. 

—Si ha de rebre després la Comunió:
Oh Déu, Pare entranyable i consol dels afligits, mireu bondadosament el(la) vostre fill(a) N., que en vós té posada la confiança, i feu que, en aquests moments de sofriment, trobi millora per la gràcia de la santa Unció, i que el viàtic del Cos i la Sang del vostre Fill, el(la) conforti en el camí de la vida eterna. Per Crist Senyor nostre. Amén. 

—Per un malalt en agonia:
Pare clementíssim, vós que coneixeu fins on arriba la bona voluntat dels homes i sempre esteu disposat a perdonar les nostres culpes; vós que no negueu mai el perdó a qui us el demana, apiadeu-vos del(a) vostre fill(a) N., que es debat en l'última agonia; feu que, ungit(da) amb la santa Unció, i ajudat(da) per la pregària de la nostra fe, se senti alleujat(da) dels sofriments espirituals i corporals, obtingui el perdó dels pecats i sigui enfortit(da) amb el do del vostre amor. Per Crist, el vostre Fill, que havent vençut la mort, ens ha obert les portes de l'eternitat i amb vós viu i regna pels segles dels segles. Amén. 

Ara tots plegats adrecem-nos a Déu, tal com ens va ensenyar de pregar nostre Senyor Jesucrist: Pare nostre...

—Si el malalt ha de combregar: Ritu de la Comunió... 

Benedicció final: 
Que la benedicció de Déu totpoderós, Pare, Fill (+) i Esperit Sant, davalli sobre vosaltres i us acompanyi sempre. Amén.

—Benedicció amb indulgència plenària per a l'hora de la mort (benedicció apostòlica):Per la facultat que jo he rebut de la Seu Apostòlica, et concedeixo la indulgència plenària i la remissió de tots els pecats, en el nom del Pare i del Fill (+) i de l'Esperit Sant. Amén. 

—Confirmació en perill de mort: (imposant les mans sobre el malalt):
Déu omnipotent, Pare de nostre Senyor Jesucrist, vós que per l'aigua i l'Esperit Sant heu fet néixer aquest(a) servent(a) vostre a una nova vida, alliberant-lo(a) del pecat, infoneu-li l'Esperit Sant Defensor: doneu-li l'esperit de saviesa i d'intel·ligència, l'esperit de consell i de fortalesa, l'esperit de ciència i de pietat i ompliu-lo(a) de l'esperit del vostre sant temor. Per Crist Senyor nostre. Amén.
(amb el dit polze de la mà dreta untat amb el sant crisma, fa el senyal de la creu al front del qui es confirma, dient):
N. REP EL SIGNE DEL DO DE L'ESPERIT SANTAmén.


Comentaris