Goigs al Sant Crist Majestat. Caldes de Montbui (Vallès Oriental, Barcelona).

DEVOTAS EXPRESIONS A CHRISTO CRUCIFICAT ADORAT EN SA RESPECTABLE IMATGE BAIX LA INVOCACIO DE SANTA MAGESTAT VENERADA EN SA MAGNIFICA CAPELLA DE LA PARROQUIAL IGLESIA DE SANTA MARIA DE LA VILA DE CALDES DE MONBUY. BISBAT DE BARCELONA.

Crist Majestat de Caldes de Montbui
Només el cap és de la imatge original destruïda el 1936.

Original venerat
En copia tan ben formada:
Sia per sempre adorada,
Vostra Santa Magestat.

Un Bulto de Jesu Christ
Nicodemus formar feu,
Segons clavat en la Creu
Lo avia tocat, y vist:
De un Angel fou ajudat
Y dirigit lo Esculptor,
Perque isques ab tot primor
Vostra Santa Magestat.
...
Ab estos tiernos affectes
Caldes vos honra y venera
Y de vostre amor espera
Mil saludables effectes:
Al que en sa necessitat,
Vos presenta sa dolencia
Oigal ab prompta Clemencia
Vostra Santa Magestat.

Ja que vostra Caritat
Vos feu nostre Redemptor
Sia nostre Salvador
Vostra Santa Magestad.

Font: Biblioteca de Catalunya


Detall del Crist Majestat de Caldes de Montbui
Foto: Miquel Font Roca

Comentaris