Cançó pastoril de sant Ramon de Penyafort

CANCION PASTORIL LA FESTA DE SANT RAMON.
Barcelona, a la canonización de su hijo san Ramón de Peñafort, de la Orden de Predicadores, por Fr. Jaime Rebullosa, prior de Santo Domingo de Balaguer. Año 1601.


Gent Catalana
cantem de gana
per tot lo mon:
festa se'ns mana
molt soberana
de Sant Ramon.

Alegremnos en Jesu Christ
vent (veient) lo qu'els nostres may han vist,
canonizada
vida sagrada
y ossos sants son:

Per agradar al Alt Senyor
la Seu dexà de molt bon cor
la canongia
sa companyia
y tot lo mon:

A Sant Domingo va a seguir
axí entenent a Deu servir
los qui ell arregla
de baix sa regla
molt segurs son:

Fonch (fou) aquest Sant Inquisidor
contra'ls heretges amb valor
en Barcelona
y Carcasona
recort ne son:

Lo nom que te molt propi es
puix sabé dar al mon revés
obediencia
y penitencia
tots sos plers son:

Mostrà esser fet de Penyafort
puix li durà fins a la mort
tan aspre vida
de obres cumplida
que tan grans son:

Los qui bens d'altri possehiu
gran exemplar en ell teniu
lo delme dava
del que guanyava
quan lector fon (fou):

Gran Català clar y sencer
que diu al Rey lo que fa fer (ha de fer)
altre Babtista
lo cel conquista
pecats confon:

Per aixó Deu l'ha molt honrat
prengam-lo doncs per advocat
mirall nos sia
sa vida pia
en aquest mon:

Glorios Sant, pregau a Deu
vulla guardar lo poble seu
misericordia
pau y concordia
que sempre ens don:
festa se'ns mana
molt soberana
de Sant Ramon.Comentaris