Goigs a sant Isidor. La Pera (Baix Empordà, Girona).

GOIGS EN LLAHOR DEL GLORIÓS MARTRI ST. ISIDORO, PATRÓ DE LA PERA.

Sant Isidor de Quios o Isidori, patró de La Pera

Puix de mártri portau palma
y gosau d'etern repós,
socorreu als qui us invocan,
Isidoro gloriós.

Del Egipte foreu fill,
natural d'Alexandria;
vostra vida, clar espill,
conservareu nit y día;
vollaunos donchs esser guía
per lograr lo etern repós.
...
La parroquia de La Pera
y tots los circumvehins
vos aman ab fé sincera,
en aquest mon peregrins:
aportaunos á tots dins
de vostre sagrat repós.

Puix que de vostres devots
veyeu vuy lo cor piadós,
guardaunos de tot perill,
Isidoro gloriós.


El poble de La Pera amb l'església de Sant Isidor.
Foto: Josep Maria.

Església parroquial de Sant Isidor de La Pera.
Foto: Josep Maria.

Interior. A la dreta hi ha la imatge de sant Isidor.
Foto: Lluís Ferrés Planella.


Comentaris