Goigs als màrtirs sant Antimo i sant Climent. Figueres (Alt Empordà, Girona).

COBLES EN ALABANÇA DELS GLORIOSOS MARTYRS SANCT ANTHIMO, Y SANCT CLIMENT, LES RELIQUIES DELS QUALS ESTÁN EN LA YSGLESIA DE SANCT PERE, DE LA VILA DE FIGUERES.
Compostes per Ioan Ioseph Veya, prevere y Benefficiat en dita Ysglesia.

Goigs dels màrtirs sant Antimo i sant Climent.
(no sé si aquest sant Climent és el Papa sant Climent I?)

Puix en lo cel coronats
sou de gloria eternament,
siau nostres advocats
S. Anthimo, y S. Climent.

De aquella Ciutat Romana,
en la qual los cruels Tirans
ab furia tan inhumana
perseguian als Christians
foreu los dos, y criats
en ella molt santament.
...
En lo riu Tiber llançat
foreu Anthimo glorios,
mes un Angel sonch baxat
del Cel à darvos socos,
y a pesar de aquells malvats
vos deslliurà encontinent.
...
Del mateix modo Climent,
foreu tambe degollat,
si be en temps different
cada qual martyritzat,
pero los dos collocats
en la gloria eternament.

Figueres ets (ab raho)
dichosa ab tos habitants,
puix que tens la intercessio.
y relliquies destos Sancts,
que en totes adversitats
not dexaran un moment.
...

Església de sant Pere de Figueres, oh hi havia una capella lateral amb un retaule dedicat a sant Jacinto i a sant Ramon on també s'hi venerava a Sant Ferriol, més tard traslladat a la capella de Sant Antoni de Pàdua. Foto: Luidger.


Comentaris