Cobles a les Set Paraules de Jesús a la Creu

LETRILLA SOBRE LAS SET PARAULAS, QUE DIGUE NOSTRE REDEMPTOR CHRISTO SENYOR NOSTRE, CLAVAT DE PEUS Y MANS EN LA SANTA CREU, EN LAS TRES HORAS DE AGONIA, FINS Á MORIR EN ELLA PER NOSTRE AMOR. Any 1847.

Sant Crist "Cristo de la Redención"
Processó de Setmana Santa de Granada. Foto: Josep Maria.

Al Calvari hem de pujar
que nostre dols Redemptór
en la Creu, ple de dolor,
ara á tots nos vol parlar.

PRIMERA PARAULA.
Ja que he estat vostre enemich,
mon Jesus, com ho publico,
perdoneume, vos suplico,
que repenedit estich.

Locament vos ofenguí,
lo que feya, no sabía,
Jesus de la Anima mia,
pregueu al Pare per mi.

SEGONA PARAULA.
Lo bon Lladre, mon Senyór,
vos demaná pietat;
jo també de ma maldat,
perdó demano de cor.

Pues que al Lladre arrepentit,
dáreu lloch allá en lo Cel;
ja jo també sens recel,
me prometo ser ohit.

TERCERA PARAULA.
Jesus en la creu clavat
no olvida no al Pecador
y en prenda de son amor
á sa Mare l'ha entregat.

Vostre fill vull sempre ser,
sieu ma Mare, Senyora,
vos prometo en tota hora,
fer sempre vostre voler.

CUARTA PARAULA.
Desamparát, ara s' veu
de son Pare el Fill amat:
ah! maleit mon pecat
que tant, y tant grant mal feu.

Qui pogués aconsolar
á Jesus en son dolor!
dich de tot mon cor, Senyor,
me pesa: no mes pecar.

QUINTA PARAULA.
Set, diu mon Jesus que te,
pero si vols mitigar
la set, quel ha de ofegar
darli llágrimas convé.

Lo fel, quel brínda un soldat
sil gusta, no vol passar:
¿com vols que puga aguantar
l'amarch fel del teu pecat?

SEXTA PARAULA.
Ab veu moribunda ton Deu
párla ja molt desmayát,
y diu: que del pecat teu,
la Redempció ha consumát.

Jesus, se veu espirar;
ja Jesus, se veu morir:
¿qui pues no arriba á rendir
fins la vida ab lo pesar?

SEPTIMA PARAULA.
A son etern Pare ja,
son esperit encomána:
¿si ta vida no se allána,
en quinas mans parará?

En las vostras ara entrego,
ma Anima, Jesus meu;
los ulls de mi no aparteu
en ma fi, de cor vos prego.

Ja ha mort mon Redemptor
ja ha mort mon Pare amat:
ja ha mort en Creu clavat,
mon Deu, mon Pare, y amor.

Ay! ay! ay! pobre de mi!
ay! ay! ay! trist de mon cor!
parteixte de viu dolor,
habent per tu, mort així.

Mort es ja lo Redemptor;
Trista cosa... mes cumplida:
Estar ja Jesus sens vida,
Quedant viu lo pecador.

Font: Antoni Prat i Puig

Comentaris