Goigs a la Mare de Déu del Roser. Hostalets de Pierola (Anoia, Barcelona)

GOIGS EN ALABANSA DE LA MARE DE DEU DEL ROSER. PRIMITIVA PATRONA DE LA CAPELLA DE HOSTALETS DE PIEROLA, ARE IGLESIA PARROQUIAL DE SANT PERE DE PIEROLA Y D'HOSTALETS EN LO DEGANAT DE PIERA Y BISBAT DE BARCELONA.

Mare de Déu del Roser
Vostres goigs ab gran plaher
cantarém, Verge María:
Puix la vostra Senyoria
es la Verge del Roser.
...
Gran delit vos presentava
vostre Fill ressucitat,
ab cinch rosas que portava
en las mans, peus y costat:
per las quals lo Llucifer,
que dels Sants l' infern umplía,
fou robat en aquell día
que florí lo Sant Roser.
...
Puix mostráu vostre poder,
fent miracles cada día:
Preserváu, Verge María,
als Confrares del Roser.


Església parroquial de Sant Pere dels Hostalets
Foto: Pobles de Catalunya
Mare de Déu del Roser a l'església de Sant Pere (Hostalets de Pierola)
Foto: Parròquia de Santa Maria de Piera

Comentaris