Goigs al Papa sant Urbà I

GOIGS DEL GLORIÓS SANT URBÁ I, PAPA Y MARTIR. SA FESTA EN LO DIA 25 DE MAIG. Any 1884.

El Papa sant Urbà I

Puig del cel la possessió
vostra virtut alcansá:
Vàlgans vostra intercessió
papa y mártir Sant Urbá.

Sóu lo primer de aqueix nom
dels vuyt que la Iglesia santa
regiren, com sab tothom,
ab grant zel y gloria tanta,
procurant la eczaltació
de la fé y del nom cristiá.
...
En totas necessitats
los que us' invocan de cor
se troban prest consolats
mitjensant vostre favor;
puig may vostra compassiò
als devots desamparà.

Si en continua tentació
lo nostre esperit està:
vàlgans vostra intercessió
papa y martir Sant Urbà.Comentaris