Pregària dels malalts pels sacerdots i les vocacions


Senyor,
unit en esperit als sofriments del vostre Fill diví, Jesús Sacerdot etern i Redemptor nostre, accepto de bon grat tots els sofriments i dolors que m’envieu.

Us els ofereixo en especial perquè concediu a la vostra Església sacerdots sants que apliquin a les ànimes els fruits de la vostra Redempció.

Doneu-me, Senyor, paciència per a sofrir i amor per a perseverar.
Amén.

Trinitat Santa! Que per Jesús i en Jesús els meus sofriments us rendeixin tot honor i tota glòria.

Comentaris