Goigs al sant Crist d'Igualada per la victòria del Bruc. Igualada (Anoia, Barcelona).

GOIGS A LA SAGRADA IMATGE DEL SANT CHRISTO DE IGUALADA PER LA VICTORIA DEL BRUCH

El Sant Crist d'Igualada

Los moradors d'Igualada
Del intim de nostre cor
Per la Victoria lograda
Vos adorám Redemptor.

En l'any mil vuit cents y vuit
Quant ab senyal d'aliansa
L'Emperador de la Fransa
Pensá pedrer nostre fruit,
Doná primera avanzada,
Pero reculá ab tristór.

Era dia sis de Juny
Quant ja l'enemich pujaba,
Confiadissim portaba
La victoria dins del puny,
A tres horas d'Igualada
S'ompliren tots de temór.

Al punt que tenim noticia,
Que pujaba l'enemich
Desdel mes gran al mes xich
Nos omplirem de malicia,
Nostre cor foch respiraba
Confiant en vos, Senyor.

Sens armas, ni municions
Molta gent varen patir
Sens poderlos detenir,
Y sens fer cas de rahons:
Quant lo Cel dona llamada
Desapareix tot temór.
...
Fins dintre de Barcelona
Fou la sua reculada,
Causánt total retirada
Als de dins de Tarragona,
Dexantla desamparada
Sols per donarse refors.

Los pobles quels perseguiren
Per lo decurs de sis anys,
Los cremaren los tirans
Ab viu dolor que sentiren:
Si quedá libre Igualada
Fou voluntat del Senyor.
...
Per tal mercé com aquesta
Mentres memoria tindrém
Cada any li celebrarém
Una molt solemne Festa,
Ab que li será donada
Gloria gracias y honor.

No sabrá may Igualada
Com satisfer tal amor:
Per la victoria lograda
Vos adorám Redemptor.Comentaris