Goigs a l'abat sant Cànic

GOIGS DEL GLORIÓS SANT CANICH, ABAT. SA FESTA EN LO DIA 11 DE OCTUBRE. Any 1888.

Sant Cànic d'Irlanda

Puig de sòs dóns os feu rich
Deu por vostra santedat:
En tota necessitat
socorréunos Sant Caních.

En Irlanda isla dels Sants
lo sigle sisé nasquéreu,
y de Deu gracia rebéreu
pera ser vos un de tants;
puig ja en virtuts molt grants
resplandíreu desde xich.
...
Per sant Finiá vos instat
d'Irlanda á Escocia passant,
y allá monastirs fundant
y regintlos com abat,
lográreu del monacat
renovar l'ardor antich.
...

Font: bibliogoigs


Comentaris