Cobles a la Mare de Déu de Montserrat

COBLES FETES EN LAOR DE LA GLORIOSA VERGE MARIA INTITULADA DE MONTSERRAT.

Mare de Déu de Montserrat

Puix que Mare tan honrada
vos ha fet Déu increat,
loem vos, Verge sagrada,
espill sant de Montserrat.

En serra subirana
estàu collocada Vos
com a font de hon emana
lo bé nostre gloriós,
y sou font així signada
pêl Senyor qui us ha format,
que per Ell sou estimada
tant, que en Vos s'es incarnat.

Serra sou perfeta y digna,
tallant nostres greus peccats,
quan per Vos, Verge benigna,
nostres crims son perdonats:
tan fort serra sou estada
que'l Satàn havèu serrat,
y de tals virtuts dotada,
que lo món havèu salvat.

Vos, perfeta, y sens erra,
nos aydàu quan som cayguts:
en la mar y en la terra
som per Vos socorreguts;
com a Mare y advocada
que'ns teníu gran pietat,
si de cor sou reclamada
quan tením adversitat.

Gran socors feu, Verge pura,
de tots jorns als reclamants,
y ajudàu los ab tal cura
quels injusts vos los feu sants
tal virtut es atorgada
a la vostra magestat,
per ser tan dignificada
quels sants tots havèu sobrat.

Dels sants tots sou alegría
y serèu sempre sens fí:
Vos sou qui'ns mostràu la vía
quan som fora del camí:
reparant nostra errada
ab la vostra sanctedat,
de hon es comunicada
a tots vostra caritat.

Als qui us loen y servexen
Vos no'ls oblidàu jamés,
ans en cert aconseguexen
lo que'ls es per Vos promès:
may en Vos pert la soldada
qui us serveix tos temps de grat
ans per Vos li es pagada,
y es als Cels remunerat.

En Vos, Verge pura y neta,
es tota perfecció,
la carrera sou Vos dreta
de nostra salvació:
qui us segueix immaculada
may se troba desviat,
ans al Cel ateny posada
ab molt gran seguretat.

Als malalts en sa tristícia
visitant los consolàu,
Vos los dau goig y letícia
y de tots mals los curàu:
y axí ells tenen cobrada
verdadera sanitat,
per Vos benaventurada
guarint llur infirmitat.

Qui pot dir les maravelles
y actes vostres divinals,
fent tots jorns coses novelles
y tan grans que no son tals!
De miracles sou dotada
dels quals vos ha illustrat
Déu, qui us ha molt exalçada
per la gran humilitat.

Vos sou nostra salut vera
y lo nostre goig complit,
tot lo món en Vos espera
Mare de Déu infinit:
no us es cosa denegada,
ans Vos es tot atorgat,
per ser cambra consagrada
de la Sancta Trinitat.

Déu etern axí us honora,
divinal Emperadríu,
que los seus tresors, Senyora,
Vos a tots distribuíu:
sola Vos sou nomenada
per la vostra dignitat,
tresorera molt amada
del gran Rey qui us ha creat.

Per los vostres fels confrares
pregàu Vos al vostre Fill,
y si us son vers fills y frares,
los guardàu de tot perill;
y per Vos los es donada
lum de tanta claredat,
que per Vos los es levada
la tenebra del peccat.

Gloriosa Mare nostra
y advocada singular,
la imatge sancta vostra
molt per tots se deu honrar,
car per àngels son portada,
segons que son revelat
verament, quan son trobada
en lo loch de Montserrat.

Vos sou nostra esperança.
Vos sou nostra ferma fè.
Vos sou nostra confiança.
Vos sou tot lo nostre bé:
y per ço sou invocada
en aquest món tribulat,
per la gent que està posada
en la gran necessitat

Qui us pot loar, Verge santa,
segons que Vos merexèu?
La valor de Vos es tanta,
que Déu fà tot quant volèu:
de hon, Reyna exalçada,
triomfàu ab gran estat,
ab esteles coronada
y ab lo cors glorificat.

Puix Déu tal Vos ha creada
y ab tan alta potestat,
consolàu, Verge loada,
tota la Crestiandat.
Aquests Goigs o Cobles són extrets de l'Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.

Santuari de la Mare de Déu de Montserrat.
Foto: Josep Maria.

Comentaris