Goigs a Sant Joan "davant la Porta Llatina", patró dels Estampers de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS A SANT JOAN DAVANT LA PORTA LLATINA. CONFRARIA DELS ESTAMPERS DE BARCELONA. Any 1929.


Vos que patireu per Déu
devant la Porta Llatina:
feu que ab la gràcia divina
assolim lo regne séu.

A Galilea nascut
de María Salomé,
vos inclinareu al bé,
practicareu la virtut:
fill d'ella i del Zebedèu,
la Verge es vostra cosina.
...
Barcelona, la primera
que estampà llibres a Espanya,
a fer proclamar s'afanya
Patró de l'art estampera
a Joan, Mártir de Déu
devant la Porta Llatina.
...
Per ço quants l'art exercim,
fadrins, mestres, novençans,
anyorant los temps de abans,
hem dit: "A Joan acudim."
¡Quan serà'l renàxer teu,
Confraria Santjoanina!

—Ll. C. Viada y Lluch, Barcelona, maig de 1929, noces d'or de mon fadrinatge de estamper.—

Sant Joan apòstol i evangelista, màrtir davant la Porta Llatina "ante Portam Latinam", patró dels Estampers. Patró dels impressors i les Arts Gràfiques. Es celebra aquesta advocació "ante portam latinam" el 6 de maig en la commemoració del seu martiri.


Font: Manel

Comentaris