Goigs a sant Eloi

GOIGTS DEL GLORIOS SANCT ALOY.
Transcripció del manuscrit de l'any 1687 i gravat de la imatge d'una bacina d'acapte que servia per als actes de l'altar que la Confraria de St. Eloi tenia a la Prioral de Sant Pere, de Reus (Col·l. E. Prats).

El bisbe sant Eloi

Puix de Déu omnipotent
sou en lo Cel Regalat
Sanct Aloy si sou cridat
oyunos benignament.

Ohiu los nostros clamors
y ab vostre fervorós zel
presentaulos dalt al Cel
quen perdone als pecadors
que si sou nostre advocat
ho farà lliberalment.
...
En edat de pendre offici
prenguereu lo de ferrer,
y junctament de argenter
fou lo vostre exercici.
Pompas del mon heu dexat
Per un Sanct Recolliment.
...
Puix los devots humilment
Devotió hos an cobrat
Sanct Aloy si sou cridat
Hoyunos benignament.


Comentaris