Cobles a l'educació dels fills

COBLAS NOVAS, EN LO CUAL VEURÁ L' LECTOR LO RESULTAT DE LA MALA CRIANSA DELS PARES AB LOS SEUS FILLS. (Any 1862).

A Deu demano gracias
per poder esplicà,
del jovén que ara corre
lo seu modo de obrà.

Volen aná à la seva
no volen se avisats,
y fen de son capricho
al quels pasa pel cap.

Vosaltres pares y mares
oiu ab atenció,
entràn dins de vosaltres
direu que tinch rahó.
...
Com mes ells van creixent
mes creix lo mal obrar,
lo be ls' costa de pendre
prompte prenen lo mal.
...
A Jesus y María
quels tingue à sa mà,
y al Angel de la Guarda,
quels vulgue encaminà.
...


Comentaris