Cobles del Dimecres de Cendra

COBLES EN LLAHOR DEL DIMECRES DE CENDRA, DEL QUAL DIA SE'N FA MEMORIA EN LA ESGLESIA EN LA FERIA IV. CINERUM. COMPOSTES PER UN ESTUDIANT DE TEOLOGÍA (any 1870)


Puix la mort á 'ns pot sorpendre
Y no sabem si ho fará,
Recórdat, home, qu' ets cendra,
Y qu' en cendra has de torná.

Certíssima veritat,
Profunda filosofía,
Hont s' hi estrella cada dia
Nostra humana vanitat:
Alsis a l' eternitat
Nostre cor terré y mundá.
...
La Esglesia, mare benigna,
Per fernos mellor compendre
Exa veritat... ab cendre
Nostre fronts en eix jorn signa:
Mentres que 'l sacerdot digne
Diu á tots ab accent clá.
...
Puji al cel mon esperit
Y en la terra resti 'l cós,
Hasta que un dia... gloriós
Ab ell torni á estar unit:
Per gosar tánt gran delit,
Repetim sens may pará:

Il·lustració procedent de la Mediateca de Montpellier

Imposició de la Cendra

Comentaris