Goigs a sant Bartomeu apòstol

Puix que sou tant estimat
Sant Bartomeu
en lo Cel devant de Deu:
Siau de tots advocat
gloriós Sant Bartomeu.

De nació Galilea
de molt noble sanch real,
y de Jesus Nasareno
un deixeble molt lleal:
foreu vos Apostol Sant
estimat del Fill de Deu.

A las Indias per cert
vos tocá de caminar,
y allí ab gran concert
comensau de predicar
la vinguda del Senyor
segons la escriu Sant Mateu.
...
De febras y altres mals
als quius reclaman curau,
y las furias infernals
ab cadenas las lligau:
restant sempre venerat
lo santíssim nom de Deu.

Puix de gloria coronat
y gosant estau de Deu:
Siau de tots advocat
glorios Sant Bartomeu.


Sant Bartomeu a la basílica de Sant Joan del Laterà, a Roma
.

Comentaris