Goigs als Sants Metges Cosme i Damià. Queixans (La Cerdanya, Girona)

Sants Metges Cosme i Damià

Puig Deu vos ha dat virtut
De tornar lo malalt sá,
Donaunos sempre salut
Sant Cosme y Sant Damiá.

Anáreu los dos germans
Per lo mòn ab un gran zel;
Curáreu ab molt descans
Los malalts guanyán lo Cel;
Deixantlos ab quietut,
Ben curats de vostra má.
...
Sinch jermans foreu plegats
Passant martiri cruel
Los sinch foreu degollats
Y pujareu tots al Cel;
A tan gran beatitút
Feu que puguem arribá.

Vostres devots, Mártirs Sants
Queus invocan tots los dias,
Pregantvos ab cors flamans
Que curen llurs malaltias;
Estant ab inquietút
Vullaulos remediá.

Tot lo poble de Caixans
Ab molta devoció
Y los demés Comarcans
Vos demanan pretecció;
Clamant ab solicitut
Los tingueu de vostra má.

Ja que teniu tal virtút
Per lo devot Cristiá;
Donaunos sempre salút
Sant Cosme y Sant Damiá.Puig es cert y bén sabut,
Que tornáu lo malalt sá:
Manteniunos ab salut,
Sant Cosme y Sant Damià.

Tot Caixans y son districte
Vos aclaman per Patrons;
Implorant en tot conflicte
Vostras intercesions,
May reclamadas en vá
P'el devot que's creu perdut.

De puesto tan elevat
Contemplau los nostres mals,
Dels que' espera ser curat
Vostre poble de Caixans
Que postrát aquí está
Ab tota humil actitut.

Puig és bén reconegut
Que tornáu lo malalt sá:
Manteniunos ab salut,
Sant Cosme y Sant Damià.


Gegants a Queixans Foto: Josep Maria.

Altar de l'església de Queixans

Comentaris