Goigs a Santa Marta, Protectora del Senat i la ciutat de Barcelona

De Jesus amada Esposa
sou per Verge Santa y pura;
de la eterna desventura,
guardaunos Marta gloriosa.

Santa Marta, la seva festa és el 29 de juliol
...
En vostra casa hospedareu
á Cristo nostre Senyor,
y ab mostras de gran amor
lo servireu y adorareu;
de la finesa amorosa
vos doná prenda segura.

Vos sou aquella donsella,
aixis ho diu Sant Ambrós,
á qui Cristo molt gustós
curá ab rara maravella
del fluix de sanch; ó ditjosa!
tocant Vos la vestidura.

Lo molt ilustre Senat,
y ciutat de Barcelona,
de vostra festa es corona
ab molta solemnitat;
puig de Protectora gosa
la devota investidura.

Puig ab Deu sou poderosa
pera tota criatura:
de la eterna desventura,
guardaunos Marta gloriosa.
Santa Marta, verge

Comentaris