Himne Te Deum Laudamus

Santíssima Trinitat de Botticelli

Oh Déu, us lloem.
Senyor, us glorifiquem.
Oh Pare etern, tota la terra us venera.
Tots els àngels, els querubins i els serafins no cessen mai d'aclamar-vos:
Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l'univers.
El cel i la terra són plens de la majestat de la vostra glòria.
El cor gloriós dels Apòstols,l'estol venerable dels profetes,l'exèrcit esclatant dels màrtirs us donen lloança.
Per tota la terra la santa Església us proclama:
Pare d'immensa majestat, Fill únic veritable i adorable, Esperit Sant, protector.
Oh Crist, vós sou el Rei de la Glòria. 
Vós sou el Fill etern del Pare.
Vós, en fer-vos home per alliberar els homes, no defugireu d'entrar en el si de la Verge.
Vós, vençut l'agulló de la mort,Obríreu als creients el Regne del cel.
Vós seieu a la dreta de Déu,en la glòria del Pare.
I creiem que un dia retornareu com a jutge.
Us demanem, doncs, que socorregueu els vostres servents que heu redimit amb la vostra sang preciosa. Feu que siguem comptats en el nombre dels vostres sants, en la glòria eterna.
Senyor, salveu el vostre poble i beneïu la vostra heretat.
Sigueu el seu pastor, preneu-lo sempre als vostres braços.
Us beneïm dia rera dia i lloem per sempre el vostre nom Senyor, digneu-vos guardar-nos avui lliures de pecat.
Senyor, tingueu pietat de nosaltres, tingueu pietat.
Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai; aquesta és l'esperança que posem en vós.
En vós, Senyor, m'emparo, que mai no quedi confós.

V /. Beneïm el Pare i el Fill amb l'Esperit Sant.
R /. Lloem-lo i cantem-lo per sempre.
V /. Beneït siguis, oh Senyor, al firmament del cel.
R /. Lloat i glorificat eternament sobre totes les coses.
V /. Senyor, escolta la meva pregària.
R /. I el meu clam arribi a tu.
V /. El Senyor sigui amb vosaltres.
R /. I amb el vostre esperit.

Preguem.
Oh Déu, de misericòrdia infinita i de inesgotable bondat, donem gràcies a la teva divina Majestat, pels béns que hem rebut, implorant sempre la vostra clemència, perquè no abandonant a aquells a qui concediu el que demanen, els disposis per rebre les recompenses eternes.
Oh Déu, que has instruït els cors dels fidels amb la llum de l'Esperit Sant, concediu-nos segons el mateix Esperit conèixer les coses rectes i fruir sempre dels seus divins consols.
Oh Déu, que no permets siguin afligits en excés aquells que en Tu esperen, sinó que atens piadós a les nostres súpliques: et donem gràcies per haver acceptat les nostres peticions i vots, suplicant-te piadosament que mereixem veure'ns lliures de tota adversitat. Per nostre Senyor Jesucrist.
Amén.


En llatí:
Te Deum laudámus: te Dóminum confitémur.
Te ætérnum Patrem, omnis terra venerátur.
Tibi omnes ángeli, tibi cæli, et univérsæ potestátes.
Tibi chérubim et séraphim incessábili voce proclámant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt cæli et terra maiestátis glóriæ tuæ.
Te gloriósus Apostolórum chorus, te prophetárum laudábilis númerus, te mártirum candidátus laudat exércitus.
Te per orbem terrárum sancta confitétur Ecclésia:
Patrem imménsæ maiestátis, venerádum tuum verum et únicum Fílium: Sanctum quoque Paráclitum Spíritum.
Tu rex glóriæ, Christe.
Tu Patris sempitérnus es Fílius.
Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem, non horruísti Vírginis uterum.
Tu, devícto mortis acúleo, aperuísti credéntibus regna cælórum.
Tu ad déxteram Dei sedes in glória Patris.
Iudex créderis esse ventúrus.
Te ergo quæsumus, tuis fámulis súbveni, quos pretióso sánguine redemisti.
Ætérna fac cum Sanctis tuis in glória numerári.
Salvum fac pópulum tuum, Dómine, et bénedic hereditáti tuæ.
Et rege eos, et extólle illos usque in ætérnum.
Per síngulos dies benedícimus te; et laudámus nomen tuum in sæculum, et in sæculum sæculi.
Dignáre, Dómine, die isto sine peccáto nos custodire.
Miserére nostri, Dómine, miserére nostri.
Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos, quemádmodum sperávimus in te.
In te, Dómine, sperávi: non confúndar in ætérnum.

V./ Benedíctus es, Dómine, Deus patrum nostrórum.
R./ Et laudábilis, et gloriósus et superexaltátus in sæcula.

V./ Benedicámus Patrem, et Fílium cum Sancto Spíritu.
R./ Laudémus, et superexaltémus eum in sæcula.

V./ Benedíctus es, Dómine, in firmaménto cæli.
R./ Et laudábilis, et gloriósus et superexaltátus in sæcula.


Sacerdotes addunt:
V./ Dóminus vobíscum.
R./ Et cum spíritu tuo.


Orémus.
Deus, cuius misericórdiæ non est númerus, et bonitátis infinítus est thesáurus: piísimæ Maiestáti tuæ pro collátis donis grátias ágimus, tuam semper cleméntiam exorántes; ut, qui peténtibus postuláta concédis, eósdem non déserens, ad præmia futúra dispónas.
Deus, qui corda fidélium Sancti Spíritus illustratióne docuísti: da nobis in eódem Spíritu recta sápere; et de eius semper consolatióne gaudére.

Deus, qui néminem in te sperántem nímium afflígi permíttis, sed pium précibus præstas audítum: pro postulatiónibus nostris, votísque suscéptis grátias ágimus, te piísime deprecantes; ut a cunctis semper muniámur advérsis. Per Christum Dóminum nostrum.Comentaris