Al Sant Crist d'Igualada, de Mn. Cinto Verdaguer

Sant Crist d'Igualada

Estimala de cor, noble Igualada,
la Imatge de Jesús crucificat;
adoral á sos peus agenollada
al que 'ls cels y la terra han adorat.
Arbora eixa Bandera inmaculada
sobre 'ls turons del Bruch y Montserrat,
y ab l' esperit de nostra pátria amada
dígasli així á la pobre humanitat:
"Miral: es ton espós, esposa ingrata,
mes que la creu ta ingratitut lo mata.
Oh! pósal per sagell sobre ton front:
fes de son cor, que enamorat te crida,
cor de ton cor y vida de ta vida,
que Jesucrist es l' ánima del mon."

-S'ha respectat l'escriptura catalana de l'època-

Composició pel Dijous Sant de 1890 i publicada en La Veu de Montserrat, el dia 10 de maig de 1890, en el Centenari del Sant Crist. 
Comentaris