Goigs als sants màrtirs Joan i Pau. Malgrat de Mar (Maresme, Barcelona).

GOIGS EN HONOR DELS GLORIOSOS GERMANS MÀRTIRS SANT JOAN Y SANT PAU PROTECTORS DE LA VILA DE MALGRAT, BISBAT DE GERONA. SA FESTA EN 26 DE JUNY.

Els germans màrtirs sants Joan i Pau (Joanipol).

Si en darvos culto sagrat
la Iglesia ab goig se complau:
Siau protectors Joan y Pau
de la vila de Malgrat.

Vostre naixement insigne
fou en Roma, ciutat santa,
de esplendor y gloria tanta
vos adorná 'l cel benigne,
habentvos ya destinat
per lo seu etern palau.
...
En la peste vostre amor
á Malgrat socorregué,
y aquesta ab vot prometé
implorar vostre favor,
may en vá os ha invocat
puig que sempre la ajudáu.

Plens de confiansa y fé
en vostra reliquia hermosa,
que son reliquiari esposa
quant coneix que li convé,
tal devoció y pietat
mol copiosament premiau.

Si en havervos invocat
ab goig mol gran se complau:
Mireu sempre Joan y Pau
per la vila de Malgrat.


Església parroquial de Sant Nicolau de Malgrat de Mar.
Foto: alberto-g-rovi.


Comentaris