Goigs a l'Assumpció de la Mare de Déu

GOIGS DE LA GLORIOSA ASSUMPCIÓ DE MARIA SANTÍSSIMA.

L'Assumpció de la Mare de Déu.
Vitrall de la Catedral de Sogorb. Foto: Josep Maria.

Puig al cel portada
sóu ja victoriosa,
siau nostra advocada,
Verge gloriosa.

Ab desitx grandíssim
veure desitjareu
al Fill amantíssim,
y aixís li pregareu
desde que restareu
séns Ell dolorosa.

Vós cumplí l'anhel
la Magestat Pía,
Portantvos al cel
Ab gran melodía.
D'angels l'armonía
fou la més preciosa.

Ab gran alegría
al Senyor donareu
l'ánima aquell día,
la cual prest cobrareu:
y ab cos junts, entrareu
al cel victoriosa.

Del Espós en brassos
pujáu reclinada,
perque ab eterns llassos
siáu la Esposa aymada,
més obsequiada
que Raquel hermosa.

¿Quí dirá la festa
tan regositjada
que en lo cel fou esta
de la vostra entrada?
Fou molt senyalada
y á tots molt gustosa.

No sols el cor d'ángels,
tota gerarquía,
serafíns y arcángels,
eixiren tal día
ab gran melodía
ventvos tan hermosa.

La Trinitat santa
per vos tan honrada
ab gloria tanta
vos ha coronada,
y vos ha exaltada
sobre tota cosa.

Tot lo cel vos dóna
Divina Senyora,
la enhorabona
d'alta Emperadora:
y 'l mon vos adora
com á venturosa.

Puig sóu rodejada
de gloria ditxosa,
siau nostra advocada,
Verge gloriosa.Comentaris