Goigs a sant Francesc d'Assís. Vic (Osona, Barcelona).

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIÓS SANT FRANCESCH DE ASSÍS QUE'S CANTAN EN LA ERMITA NOMENADA VULGARMENT DE SANT FRANCESCH S'HI MORÍA EN LO TERME DE VICH.

Sant Francesc d'Assís.
Segons una llegenda sant Francesc arribà a Vic i, en ésser en aquell planell del Gurri conegut pel pla d'Almoina, va tenir un èxtasi en ple camp i un pagès li portà aigua del seu pou i es retornà. El fet fou celebrat i s'hi erigí un pedronet en recordança del Sant. Anys més tard, els pares franciscans hi van erigir la capella, que prengué el nom de Sant Francesc s'hi Moria.

Cantem tots ab gran fervor
Plens de fé y santa alegria:
Cristians, morim d'amor,
Com Sant Francesch s'hi moria.

En lo temps que la heretgia
Cubrí l'Iglesia de dol,
Volent Deu darli un consol,
A vos, Francesch, vos envia,
Que calmáreu lo dolor,
Que de molt temps l'entristia.
...
Del vehinat la devoció,
Estant vos encara ab vida,
Capella 'us deixá erigida,
Segons diu la tradició,
En eix lloch hont vostre cor
Enamorat defallia.
...
Per alabar al Senyor
Ab celestial armonía:
Cristians, morim d'amor,
Com Sant Francesch s'hi moria.
Font: Antoni Prat i Puig

L'ermita de "Sant Francesc s'hi moria" l'any 1916. Foto: Fons Salvany.

Ermita de Sant Francesc s'hi Moria
Durant la guerra del 1936 fou totalment devastada i anys més tard, el 1946, se n'emprengué la restauració, canviant-ne totalment l'estructura i la forma original.
Foto: Arnaucc

Mossèn Cinto tenia molta devoció a Sant Francesc d'Assís i els seus textos contenen una llegenda que explica el perquè de la construcció de l'ermita.
Poema de mn. Cinto de Sant Francesc s'hi moria.


Comentaris