Goigs a sant Salvador d'Horta, natural de Santa Coloma de Farners (Selva, Girona).

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIÓS TAUMATURCH CATALÁ Y HUMIL CONFESSOR DE CHRISTO BEATO SALVADOR DE HORTA, NATURAL DE SANTA COLOMA DE FARNÉS, BISBAT DE GIRONA QUAL FESTA CELEBRA LA IGLESIA ALS 18 DIES DEL MES DE MARS.
Dictats per Salvador Llanas y Rabassa á Mataró en lo present mes de Mars de 1904 y dedicat al seu molt respectable y benvolgut amich D. Salvador Cuadrada y Bernadet...

Sant Salvador d'Horta

Puig tot dany y malaltia
curau en nom del Senyor,
salveu á qui ab vos confía,
¡oh Beato Salvador!

Gaudirse bé pot la vila
de Santa Coloma al ser
bressol del sant missatjer
que, ab sa pobresa tranquila,
de son pervindre perfila
lo rich preu de gran valor.
...
Sou al Cel, y ens assistiu
com en vida aquí en la terra,
ahont tot es dany y guerra
y pesar mentres s'hi viu;
per aixó vos sempre ohiu
als que us van clamant de cor.


Imatge de Sant Salvador d'Horta, al Parc de Sant Salvador de Santa Coloma de Farners.
Foto: Josep Maria.

Comentaris