Goigs a sant Pere Nolasc

GOIGS EN LLAHOR DEL GRAN PARE Y PATRIARCA SANT PERE NOLASCH, FUNDADOR DEL SAGRAT Y MILITAR ORDE DE NTRA. SRA. DE LES MERCÉS, REDEMPCIÓ DE CAUTIUS. QUAL FESTA CELEBRA L'ESGLESIA EN LO DIA 31 DE JANER*. COMPOSTS PER UN ESTUDIANT DE TEOLOGIA. Any 1870.
* Ara es celebra el dia 6 de maig.


Sant Pere Nolasc (1180-1256)


Héroe de la cristiandat,
Dels catius pare amorós,
Pere Nolasch venturós,
Redimiunos del pecat.

Lo barbre y vil Islamisme
A nostra patria oprimia,
Pesava la tiranía
Sobre 'ls fills del cristianisme:
De les presons en l'abisme
Se veya'l catiu postrat.
...
Tornéunos altre vegada
Vostre sagrat Institut,
Qu' encara l'esclavitut
No está del tot acabada:
Si á nostr' ánima lligada
Te lo dimoni malvat.

Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.

Comentaris