Goigs a Tots els Sants

GOIGS EN ALABANSA DE TOTS LOS SANTS. SE CELEBRA LO DIA 1 DE NOVEMBRE.

Tots Sants, de Fra Angelico
Més informació de la festa de Tots Sants (1 de novembre)

Invoquém á tots los Sants,
de esperit ab vius fervors:
Sian nostres valedors,
del Cel nobles Cortesans.

Supremo Rey de la Gloria,
Jesucrist, Verb encarnat,
á vostra gran Magestat
recorrém per la victoria:
Perque n's coronéu triunfants
de Gloria ab los resplandors.

Maria, Verge graciosa,
Filla amada de Deu Pare,
del Fill Etern digna Mare,
del Esperit Sant Esposa
Impetrau per 'ls cristians
virtuts, ciencias y amors.
...
Puig cantám á tots los Sants
Hymnes, cantichs y llahors,
Oiu los nostres clamors,
del Cel dignes Ciutadans.

Comentaris