Oració pels difunts. Respons o absoltes.


Doneu-los, Senyor, el repòs etern,
- i la llum perpètua els il·lumini.
Reposin en pau.
- Així sia.

---

Respons:

Us preguem, Senyor, Déu nostre, que acolliu el vostre servent difunt pel qual heu vesat la vostra sang; recordeu-vos, Senyor, que nosaltres som pols, i que l'home és com l'herba i com la flor del camp.

- Vós sou Senyor de misericòrdia i de perdó
bondadós i molt compassiu.
- Recordeu-vos, Senyor, que nosaltres som pols,
i que l'home és com l'herba i com la flor del camp.

(a continuació s'aspergeix el cos amb aigua beneïda)

Preguem: Us encomanem, Senyor, el(s) vostre(s) servent(s) N. (la(es) vostra(es) serventa(es) N), per tal que mort (morta) per al món, visqui per a vós. Que la vostra misericòrdia i la vostra bondat de pare esborri els pecats que ha comès per la feblesa humana. Us ho demanem per Crist Senyor nostre.
Amén.

---

Respons o Absoltes:

Jesús li diu: «Jo sóc la resurrecció i la vida; qui creu en mi, encara que mori, viurà; i tot aquell qui viu i creu en mi no morirà mai més»

V/. Ajudeu-lo sants de Déu, sortiu a rebre'l, Àngels del Senyor.
R/. Acolliu la seva ànima, i presenteu-la a l'Altíssim.
V/. Que et rebi Crist, que t’ha cridat, i que els Àngels et portin al si d'Abraham.
R/. Acolliu la seva ànima, i presenteu-la a l'Altíssim.
V/. Doneu-li, Senyor, el repòs etern, i que la llum perpètua l'il·lumini.
R/. Acolliu la seva ànima, i presenteu-la a l'Altíssim.


(a continuació s'aspergeix el cos amb aigua beneïda)

Senyor, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat
Pare nostre...

V/. De la mort sense fi.
R/. Allibereu-lo, Senyor.
V/. Que reposi en pau
R/. Amén
V/. Senyor, escolteu la nostra pregària.
R/. I el nostre clam arribi a Vós.
V/. El Senyor sigui amb vosaltres.
R/. I amb el vostre esperit.

Preguem.
Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, vulgueu concedir estada en la benaurança, en la llum i en la pau, a l’ànima del vostre servent (de la vostra serventa) N.,  que heu fet sortir d'aquest món per venir-vos a trobar. Que traspassi les portes del reialme de la mort i que visqui en la mansió dels sants i en la vostra llum, que en altre temps vàreu prometre a Abraham i a la seva descendència. Que la seva ànima no sofreixi cap mal. I, quan arribi aquell gran dia de la resurrecció i de la remuneració, feu, Senyor, que ell ressusciti amb els vostres sants i escollits. Perdoneu-li tots els mancaments i els pecats, i que amb vós aconsegueixi la vida immortal i el regne etern. Per Crist Senyor nostre.
R/. Amén.

V/. Doneu-li, Senyor el repòs etern.
R/. I que la llum perpètua l'il·lumini.
V/. Que reposi en pau.
R/. Amén.
V/. Que la seva ànima i la de tots els fidels difunts, per la misericòrdia de Déu reposin en pau.
R/. Amén.

---


Pels pares difunts
Oh Déu, vós heu manat d'honorar pare i mare. Apiadeu-vos dels nostres pares, perdoneu-los els pecats, i concediu-nos el goig de tornar-los a veure a la glòria. Per Jesucrist nostre Senyor.
Amén.

Pels germans i benefactors difunts
Senyor, que perdoneu els homes perquè voleu la seva salvació; concediu a tots els nostres germans, parents i benefactors difunts de poder participar de la felicitat eterna, per la intercessió de la benaurada sempre Verge Maria i de tots els Sants. Per Jesucrist nostre Senyor.
Amén.

Per un prevere
Feu, Senyor, que el vostre servent N.,  prevere, al qual en aquest món, confiàreu el ministeri sagrat, frueixi per sempre de la glòria del cel. Per Jesucrist nostre Senyor.
Amén.

Per tots els fidels difunts
Oh Déu, creador i redemptor de tots els fidels, concediu als vostres servents el perdó de tots els seus pecats, perquè obtinguin per les nostres pregàries, la misericòrdia que sempre han esperat. Per Jesucrist nostre Senyor.
Amén.

.

Comentaris