Cobles del Diumenge de Rams

COBLAS DE LA ENTRADA TRIUMFAL DE CRISTO SENYOR NOSTRE EN LA CIUTAT DE JERUSALEM.


Si dels hebrèus los honors
rebéreu oh Rey mansíssim:
Entréu Jesus amantíssim
á regnar en nostres cors.

A Llatzer ressucitant
als quatre dias de mort,
al poble juèu absort
ab tal prodigi deixant,
se anáren així aumentant
los vostres admiradors.

En Jerusalem sabent
que de Bethania veníau,
y que allá os dirigíau,
apressurada la gent
se prepará ab lo intent
de rebrervos ab honors.
...
Si entrar en los nostres cors
voleu Jesus amantíssim,
de vostre Cor sacratíssim
fèunos sentir los ardors.


Comentaris