Goigs a sant Felip Benici

GOIGS EN ALABANSA DE SANT FELIP BENICI, PROPAGADOR DEL ORDE MENDICANT DE PARES SERVITAS. QUE SE CELEBRA LO DIA 23 DE AGOST.

Sant Felip Benici o Felip de Florència.

Corona de resplandors
gosáu ab gran excelencia:
O Sant Felip de Florencia,
pregáu per los pecadors.

Tenint sinch mesos de edat
diguereu ab energía,
ó Mare, féu caritat
á estos Servents de Maria;
trobantse en vostra presencia
los set Pares Fundadors.
...
Tal es la vostra virtut,
que habéu renunciat
lo Summo Pontificat
ab total solicitud;
puig tement alguna urgencia
fugireu dels electors.

Cantant los Angels á cors
sou pujat á alta eminencia:
O Sant Felip de Florencia
pregáu per los pecadors.
Comentaris