Oracions populars per a resar en diversos moments del dia

RECULL D'ALGUNES ORACIONS POPULARS INCLOSES PER VALERI SERRA I BOLDÚ EN EL "CALENDARI FOLKÒRIC D'URGELL"


A l'obrir els ulls:
Mon primer pensament sia
per a Jesús i Maria.

Benvingut sia'l nou dia
i alabat Déu qui l'envia.

Al baixar del llit:
Los peus en terra poso
per a caminar,
per a seguir a Cristo
i mai pecar;
Jesús i María,
sieu lo meu amparo
i la meua guia;
cada pas que vaig donant
a la mort vaig caminant.

Al vestir-se:
A vos m'encomàn, bon Déu
i Trinitat infinita,
en qui crec, en qui espero
i estimo més que ma vida;
jo vos donc, Déu meu, lo cor
i també l'ànima mia,
invocant per mon amparo
Jesús, Josep i María;
pensaments, paraules i obres
enterament vos dedico,
no desitjant sinó amar-vos
i per a sempre servir-vos.
Angel de Déu, custodia mia,
vulleu-me guardar de nit i de dia.

Angel de Déu,
vós que sou custodi meu,
a vós que so encomanat
amb celestial pietat,
en aquest dia
i aquesta nit,
ilumineu-me,
dirigiu-me,
governeu-me
en les passions que'm dominen.
Amén.

Jesús, Josep i María,
vos dono'l cor i l'ànima mia,
i si més tenía,
més vos daría.

Jesucrist crucificat,
Vós que sou clavat en creu,
ja que jo no'm sé guardar,
guardeu-me Vós que podeu.

Senyor meu, feu que jo passe
aquest dia santament,
i que després vos alabe
en lo cel eternament.

Al sortir del quarto:
Cristo a la entrada,
Cristo a la sala,
Cristo a la porta
de la mía cambra.

Al sortir de casa:
Jesús de cor,
Jesús de boca,
Déu me guardo a mi
i a la casa tota.

A missa me'n vaig,
amb tot mon intent,
renec del dimoni
se'n vaja al extrem;
si res li so dit
al mal esperit,
de tot me desdic.

A l'entrar en l'església:
Pensaments del món
quedeu's a defòra,
que vaig a adorar
al Rei de la Gloria.

Al pendre aigua beneita:
Aquesta aigua beneída
me dongue salut i vida,
i per ella'm sien perdonats
tots los meus pecats;

o bé:
Aigua beneída
me sigue per salut i vida;
aigua beneída del riu Jordà,
salveu-me a mi i a tot cristià.

En l'elevació de la Missa:
Alcen la fulla,
alcen la flor,
jo'm poso als peus
de Nostre Senyor.

Alcen la fulla,
alcen a Déu,
jo'm poso als peus
de la Mare de Déu.

Hostia consagrada,
del cel sou devallada;
a les mans del sacerdot
sou posada
en cos i en sang:
la meua ànima us encoman.

Abans de confessar:
A confessar m'adelanto
a examinar ma conciencia,
a Déu demano perdó,
a la Verge penitència;
si me'n queda algún pecat,
reculliu-lo, Verge pura,
avans no vingue'l dimoni
no me'l poso en escriptura.

o bé:
Blanca sou, Mare de Déu,
blanca sou i blanca i pura,
preneu-me los meus pecats,
preneu-me'ls sense mesura,
que lo traidor del dimoni
no me'ls poso en escriptura,
i si me'n so deixat cap,
Déu me'l haja perdonat.

Abans de combregar:
Senyor Déu meu Jesucrist,
perdó us vinc a demanar
de mes culpes i errors
que he comés contra de Vós.
Vós m'haveu de judicar,
Vós m'haveu d'encaminar;
sols per vostre sant servici,
despulleu-me de tot vici;
d'ensà que jo ne so nat,
no vos so servit ni amat
ni complert los manaments,
seguint per camins dolents
que, ai, Senyor!, no'n puc eixir.
Jo me'n so anat a dormir
amb la culpa i'l pecat;
ara me'n so despertat,
veig que'l sol se'n va a la posta.

Senyor!, sense ajuda vostra
no'm puc tenir ni salvar;
que res me puga torbar
quan jo m'agenollaré
i'l vostre Sant Cos rebré.
Senyor, deu-me enteniment,
que lo cor i'l pensament
posi en rebre'l sant Convit,
perque, Senyor, haveu dit,
que qui'l rebrà dignament,
tant lo gran com lo petit,
ne serà salvat. Amen.
Per a sempre alabat sigui
lo Santíssim Sagrament.

Al marxar de la iglesia:
Adessiau, Mare de Déu,
jo me'n vaig, Vós os quedeu
a la capella;
jo me'n vaig a casa meua,
si me'n moro pel camí,
ajudeu-me a bé morî.

Al tocar les hores el rellotge:
... hores cauen en terra,
los àngels canten al cel:
per a sempre alabat sia
lo Santíssim Sagrament.

o bé:
Beneïda i alabada
sia l'hora
que Jesucrist se va encarnar;
va naixe,
va morir,
va resucitar,
se'n va puja'l cel,
allí tots anem.
Amén.

Per a beneir la taula:
Beneít sia per Déu
l'aliment de nostra vida;
per los mèrtis de Jesús
i la humil Verge María. Pare nostre.

Per a donar gràcies:
Gracies, Senyor, vos donem
del menjar que'ns haveu dat;
que'ns servesca desitgem
per fer vostra voluntat.

Al passar davant del cementiri:
Nostres difunts germans
gosin de etern descans.

Animes santes del Purgatori,
sia Jesús nostre adjutori,
i a l'hora de la mia fi
totes pogueu pregar per mi.

Jesús i la Verge pia
nos donen la eterna vida.

A l'anar de viatge:
Amb Déu me'n vas,
amb Déu me'n ves;
los àngels que m'acompanyen
son trenta tres;
cans i llops,
les dents cerrades;
lladres i traidors,
les mans amanillades.
Tant camí puga fer jo
com ha fet Nostre Senyor;
la creueta de Sant Pere
me va devant i darrera;
la creueta de Sant Joan
me va darrera i devant;
la Creu de María Santíssima,
Ave María Puríssima;
la creu de Nostre Senyor
sia nostra salvació.

A l'anar a dormir:
Bona nit, pare i mare,
i a tota la companyía,
a Déu m'encomano
i a la Verge María,
i a tots los Sants i Santes
del Paradís celestial. Amén.

Al llit me'n vaig
per a dormir;
no sé si hi vaig
per a morir;
Jesús, si'm moro,
Jesús, salveu-me,
Jesús, guardeu-me.

En aquest llit me poso,
quatre àngels hi trobo,
dos als peus,
dos al cap,
la Verge María al meu costat.
Me diu (el nom de qui resa)
dorm, reposa,
no tingues por de cap mala cosa;
si cap mala cosa hi ha,
la Verge Maria 't guardarà.

El llibre d'on s'han extret aquestes oracions.

Comentaris