Oració a Santa Maria de Ripoll (Ripollès, Girona)

Á LA VERGE DE RIPOLL

Santa Maria de Ripoll

Verge santa de Ripoll,
excelsa Senyora y Reyna,
Vos que guardau lo caliu
del sant amor á la terra.
Reyna y Senyora,
sigau de los que bé us preguen
intercessora.

Vos qui sou brillant estel
que en aquest desert nos guía,
bálsam fresch y sanitós
que cura mals y ferides:
¡O Verge santa!
ampareu á qui us adora
y ab fe vos canta.

Avuy que faig costa amunt
lo camí de la vellesa,
lo cap nu á mercè del vent
y'l gayato á la má dreta,
Verge Maria,
sigau del meu cor que plora,
amparo y guia.

Sigau regalada font
hont puga abeurar ma boca,
ombrey ben arreserat
per reposar bella estona.
Vida y dolçura,
Vos qui entre totes les nades
sou la més pura.

Feu que sía eternament
nostra terra catalana
exemple d'amor y fe,
de Ripoll ó Verge santa,
Rosa divina
á qui'ls ángels á chor diuen
Salve Regina.

Y quan l'hora de la mort
pera mi sía arribada,
ab vostre mantell cobriume.
Y pel cos feume la gracia,
¡vas de ventura!
de que trobe prop mos pares
la sepultura.

—Eduard Vidal i Valenciano—


.

Comentaris