Goigs a sant Iu, patró de procuradors i notaris. Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS AL GLORIOS DOCTOR SANT IVO, PREBERE, Y CONFESSOR, PATRO DEL MAGNIFICH COLLEGI DE NOTARIS REALS, Y CAUSIDICHS DE NUMERO DE LA CIUTAT DE BARCELONA. Any 1804.

Sant Iu de Kermartin a la Basílica de la Mercè de Barcelona
Foto: Jordi Ferrer

Per la vostre intercessió
Gran Patró,
facians Deu participants
de las delicias dels Sants.

Des que 'n Kermartin nasquereu
y tinguereu
l'us de la rahó sentat
sempre del tot dedicat
estiguereu
ab exemplar caritat
à l'humana salvació.
...
En Tribunals defensareu
y guanyareu
de Iglesia, y Pobres los Plets
y de gracia 'ls justos drets
les donareu,
vindicantvos vostres fets
nostre fervent devoció.
...


Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera


Comentaris