Goigs a sant Benet abat, Sol de l'Occident.

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIOS PARE, Y PATRIARCA SAN BENÉT, ABÁT. SOL DEL OCCIDENT. Any 1788.

Sant Benet abat o de Núrsia

Un sol Deu Omnipotent
per sempre sia alabát,
y sia també exaltát
Benet Sol del Occident.

Ab eix nom sou illustrát,
per lo molt, que resplandíreu,
y los raigs, que difundíreu
en lo Occident ofuscát,
à causa que'l Monachát
avía anát decahent.
...
Los influxos percebeixen
de Vos moltas Religions;
Illustres Congregacions
la Santa Regla segueixen:
y en observancia floreixen
dantlos Vos qual Sol foment.


Sant Benet
Vitrall al Monestir de Montserrat
Foto: Josep Maria


Comentaris