Goigs dels Quatre Sants Màrtirs venerats a Vilassar de Mar (Maresme, Barcelona)

GOIGS EN ALABANZA DELS QUATRE GLORIOSOS MARTYRS SANT INNOCENCI, SANT REPARAT, SANT MANSUET, Y SANTA ESPECIOSA, DELS QUALS LAS SANTAS RELIQUIAS SE VENERAN EN LA IGLESIA DE SANT JOAN DE LA PARROQUIA DITA VILASSAR DE BAIX, Ò DE MAR.

Els Sants Màrtirs Romans Innocenci, Reparat, Mansuet i Especiosa són els patrons secundaris de Vilassar de Mar i en el seu honor es fa la Festa Major dels Sants Màrtirs.

Puig lográm vostra presencia
Sants Martyrs en Vilasar:
Vullaunos de Deu alcanzar
De l'Anima la Innocencia.

De vostre Sant Esquadró
Sant Innocenci per Cap
Nos demostra, que be sap
Fer l'ofici de Patró:
Ab tan cumplerta assistencia
Quedám llibres en lo Mar.

Sant Reparat es presagi
Del martyri en los rigors,
Que atendrá nostres clamors
Per guardarnos de naufragi:
Del Mar, y de sa inclemencia
Nos sabrá ben reparar.

Sant Mansuet, que segueix
Del Señor lo manso Añell,
Nos inspira, que com ell
En tal virtut resplandeix,
Aixi ab tota diligencia
Lo procurém imitar.
...
Per corona preciosa
De aquest insigne Esquadró
Lliberal fa lo Señó
Nostra à Santa Especiosa,
Pera fernos ab sa potencia,
Especiós, y clar lo Mar.
...


Comentaris