Goigs a sant Bernat d'Alzira (sant Bernat màrtir). Alzira (Ribera Alta, València)

GOIGS DEL GLORIOS SANCT BERNAT. MARTIR DE LA VILLA DE ALZIRA.

Sant Bernat d'Alzira o Bernat màrtir.
Va sofrir martiri amb les seves germanes Gràcia i Maria.
A l'arxidiòcesi de València es celebra el 23 de juliol encara que al martirologi s'hagi passat al 21 d'agost, data del martiri.

Puix pera remey del mon
lo gran Deu os ha embiat;
alcanzaunos gracia, y gloria
Bernat Benaventurat.

De Almansor Rey de Carlet
fill llegitim, y agraciàt,
sou en Pintarrafes nat,
criat Moro, y dit Amèt:
Puix de Deu foreu elet
pera ser nostre advocat.
...
A casa el germà tornareu
de amor de Deu abrasat,
y en lo Batisme Sagrat
vostres germanes dotareu:
Les traguereu, y portareu
camì de la Christiandat.
...La festa dels sants màrtirs d'Alzira (Bernat, Gràcia i Maria) es celebra a l'arxidiòcesi de València el 23 de juliol. A l'orde cistercenc el dia 1 de juny, i a Poblet (on van estar molt temps les relíquies) el 2 de setembre.

Església de Santa Caterina d'Alzira on es conserven part de les relíquies del sant.
Foto: Pablo Enzo

Comentaris