Cobles a la Mare de Déu del Miracle. Riner (Solsonès, Lleida)

COBLAS DE NTRA. SRA. DEL MIRACLE, COMPOSTAS PER MANUEL RIBAURA DEL TERME DE RINER.

... Baix del titol del Miracle,
que lo seu nom enamora.

Vull comensar en nom de Deu
de la humil Verge Sagrada:
ó comarca de Riner
molt alta ten ets pujada.

Puix ta fet tal caritat
la Verge pura y Sagrada,
ab titol la anomenám
Mare de Deu del Miracle.

Y Mare dels pecadors
per aquell que la reclama
lo any mil, y cuatre cents
sinquanta y vuyt ne contavan.

Eram als tres de Agost
succehí aquell gran miracle,
la humil Verge aparegué,
allí en el prat de Doria.
...Mare de Déu del Miracle de Riner

Comentaris