Goigs a la Mare de Déu del Tarròs o de les Neus. Pujalt (Anoia, Barcelona)

GOIGS EN HONOR DE LA VERGE SMA., QUE BAIX LO TITOL DEL TARROS, Y TAMBÉ DE LAS NÉUS, ES VENERADA EN SA DEVOTA IMATGE EN LA PARROQUIAL IGLESIA DE S. ANDREU DE PUJALT, BISBAT DE VICH. (Any 1877).


Del Sol de justicia Aurora,
Causa de nostra alegria:
Del Tarros Vérge Maria
defensáunos en tota hora.

La humana naturalesa,
per lo pecat, se trobaba
com terra seca, y clamaba
que vinguésseu, gran Princesa,
sabent que reparadora
rosada per vos tindria.
...
Un Sacerdot, natural
del Tarros, vá col·locar
eixa imátge y vá fundar,
en est temple Parroquial,
baix lo títol que os honora,
un Benefici ab fé pia.

Baix lo titol del Tarros,
y de las Néus, os venera
Pujalt ab fé verdadera,
puig sab que trobará en Vos
la millor benefactora,
lo amparo, la llum y guia.

Ab ulls de misericordia
miréu, oh Vérge, á Pujalt,
deslliuráulo de tot mal,
de desgracias y discordia;
siáu la consoladora
de sos fills en la agonia.

Puig sóu de gracias dadora
repartintlas ab quantía:
Del Tarros Vérge María
defensáunos en tota hora.
Comentaris