Goigs a la Santíssima Trinitat i la Sagrada Família. L'Eucaria, a Sant Martí de Tous (Anoia, Barcelona)

Trinitat del Cel i Trinitat de la terra

Santíssima Trinitat,
Jesús, Joseph y María:
Guardeu de mal nit y dia
De Eucaria al fidel vehinat.

Un Deu en Personas tres
Confessám ab viva fé,
Y que nostra carn prengué
De las tres lo Fill no més;
Qui, encara que se encarnés,
Es Deu y Home en veritat.

Jesús, Fill del Etern Pare,
Per obra del Sant Esperit,
La humana carn heu vestit
En Maria vostra Mare;
Lo vostre Nom nos ampare
De esta vida en tot combat.
...
Á vostres pits alletáreu
Vos Verge á Jesús infant,
Y vos Joseph treballant
Lo pá per élls dos guanyáreu;
Esposa y espos formáreu
Familia ab Deu humanat.

¡Oh Trinitat de la terra
Á la Trinitat Divina
La més unida y vehina!
Defenseunos en la guerra,
Ab que en pérdrenos se aferra
Sempre lo esperit malvat.
...
Á la familia piadosa,
Que os va aqueix temple erigir,
Dignáuvosli concedir
En vida gracia abundosa,
Y que en lo Cel venturosa
Gose per eternitat.
...
Santissima Trinitat,
Jesús, Joseph y María:
Feu que vostra companyia
Tingám en la eternitat.


Capella de la Sagrada Família de l'Eucaria
Foto: Albert Esteves, 2009

La Sagrada Família, d'Antoni Viladomat

Comentaris