Goigs al Sant Crist. Sant Pere de Vilademàger, a La Llacuna (Anoia, Barcelona)

GOIGS A LA PRODIGIOSA IMATGE DE CHRISTO CRUCIFICÁT VENERÁT EN LA IGLESIA DE SANT PERE DE VILA DE MAGER, PARROQUIA DE LA LLACUNA.


Puix venim contrits à Vos,
Senyor de immensa clemencia:
En vostra sacra presencia
trobarém prompte socós.

Vostra Efigie fou trobada
desta Iglesia tras la porta,
qual prodigi nos exhorta
ser prenda del Cel embiada:
Perque sempre venturós
tinga lo Devot audiencia.
...
Quant est Castell se vejé
de Moros assitiát,
prestament fou deslliurát
quant à Vos recorregué:
Fuix la canalla de vos,
aturdida sa insolencia.

Haventse rendit Mirallas,
Mombuy, y altres Llochs vehins,
la Vila de Mages dins
no vegé semblants canallas:
Lográ de un segur repos,
excitantse à penitencia.
...
Quant en temps de sequedát
nostres camps están plorant,
en vostra Imatge baixant
sen vá la esterilitát:
Y ab modo maravellós
mostráu benigna influencia.
...
Puix sou misericordiós,
y Deu de suma clemencia:
En vostra sacra presencia
trobarém prompte socós.

El Crist de l'església de sant Pere era conegut com la Majestat de Vilademàger. Com altres imatges i retaules de l'església van ser destruïts el 1936.
Uns altres Goigs d'aquest Sant Crist...

Sant Pere de Vilademàger, a La Llacuna
Foto: V. Roig


Comentaris